Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Raar 51 te Meerssen’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Raar 51 te Meerssen’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 2 juli 2009 het bestemmingsplan ‘Raar 51 te Meerssen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt beoogd te komen tot de sloop van het hoveniersbedrijf/boomkwekerij Erica op het perceel Raar 51 te Meerssen, het oprichten van twee woningen op de slooplokatie in het kader van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimteregeling’, het wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning tot burgerwoning en het vergroten van laatstgenoemde woning.

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 9 juli 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, op afspraak (telefoonnummer 043-3661702), bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen. De achterliggende stukken zijn ook te raadplegen op www.meerssen.nl via RIS → zoekscherm → 2009/4628. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00−17.00 uur. Email: info@meerssen.nl.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

8 juli 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen
.