Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrumplan Ulestraten’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrumplan Ulestraten’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 16 december 2010 het bestemmingsplan ‘Centrumplan Ulestraten’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan omvat twee deelgebieden in de kern Ulestraten. In het gebied van het voormalige raadhuis/school van Ulestraten en de gymzaal aan de Sint Catharinastraat 18, het perceel Don Boscostraat 39, het pand Sint Catharinastraat 14 en het pand Sint Catharinastraat 20 (6235 BE, 6235 EJ), kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nrs. 1942, 1943, 2439, 3081, wordt met het bestemmingsplan beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor 18 seniorenwoningen, 2 eengezinswoningen, enkele commerciële-/kantoor- ruimtes en een (halfondergrondse) parkeergarage. In het gebied omsloten door de Kasteelstraat, Burgemeester Janssenstraat, Albert Schweitzerstraat en Peter Schoenmakersstraat (6235 BM, 6235 CN, 6235 CP, 6235 CV), kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nrs. 2442, 2443, wordt met het bestemmingsplan beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor een nieuwe gymzaal, een woonzorgcomplex voor ouderen, commerciële-/kantoor- ruimtes, 16 senioren-/medioren-woningen en 4 eengezinswoningen.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen in het kort: wijziging van de definitie van de opgenomen horecafunctie.

Het bestemmingsplan en vaststellingsbesluit ligt met ingang van 6 januari 2011 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage en kunt u op afspraak inzien ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702 / 043-3661710. Email: info@meerssen.nl. De digitale versie van het bestemmingsplan en het besluit is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2010/7060. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

5 januari 2011
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.