Gemeente Meerssen | Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen 2017 e.v.

Officiele publicatie

Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen 2017 e.v.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

Inkomen:

De middelen zoals bedoeld op grond van artikel 31 Participatiewet.

2.

Bijstandsnorm:

De op grond van paragraaf 3.2. van de Participatiewet op de belanghebbende van toepassing zijnde norm.

3.

Minimuminkomen:

Een inkomen tot en met 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

4.

Huishouden:

De alleenstaande die zelfstandig een huishouden voert, de alleenstaande ouder met één of meer ten laste komende kinderen die zelfstandig een huishouden voert en de in gezinsverband levende gehuwden of daarmee ex artikel 3 Participatiewet gelijkgestelden, al dan niet met kinderen.

5.

IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

6.

IOAZ:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

7.

Bbz:

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

8.

Het college:

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen.

Artikel 2: Doel en doelgroep

Dit besluit beoogt een tegemoetkoming in de kosten van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen te verlenen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal het minimuminkomen.

De BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen biedt korting op diensten, producten en (maatschappelijke) activiteiten, met name op het vlak van welzijn en zorg, bevordert de zelfredzaamheid en geeft huishoudens met minder financiële middelen extra steun.

Artikel 3: Algemene voorwaarden

1.

Dit besluit is van toepassing op personen die in de Basis Registratie Personen van gemeente Meerssen zijn ingeschreven.

2.

De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvrager beschikt over een inkomen tot maximaal 120% van de voor de huishoudsituatie geldende bijstandsnorm, waarbij de kostendelerssystematiek niet wordt toegepast.

3.

Als peildatum voor de bepaling van het inkomen wordt de maand gelegen tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan de maand van aanvraag gehanteerd.

Artikel 4: De aanvraag

A. De aanvraagprocedure

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij BeneFits door middel van het daarvoor bestemde ondertekende aanvraagformulier en de daarop vermelde bewijsstukken. De aanvraag van de tegemoetkoming kan uitsluitend gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen.

B. De aanvraagperiode

De tegemoetkoming wordt per 12 maanden verstrekt. Aanvragen die ingediend worden nadat de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen is aangevraagd en verstrekt, worden afgewezen.

C. Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1.
  Een aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van dit uitvoeringsbesluit bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • a.
   naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • b.
   naam, geslacht en geboortedatum van de eventuele andere inwonenden;
  • c.
   bij CZ-verzekerden: het CZ-relatienummer van alle inwonenden;
  • d.
   rekeningnummer (IBAN en BIC), naam en handtekening rekeninghouder.
 • 2.
  De aanvrager die een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland verstrekt daarnaast de volgende gegevens:
  • a.
   uitkeringsspecificatie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
 • 3.
  De aanvrager met een ander inkomen dan genoemd in het 2e lid verstrekt daarnaast, indien van toepassing, een specificatie van:
  • a.
   inkomsten uit of in verband met arbeid;
  • b.
   inkomsten uit vermogen;
  • c.
   inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer kostgangers;
  • d.
   socialezekerheidsuitkeringen;
  • e.
   uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
  • f.
   voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet,
  • g.
   partner- en kinderalimentatie;
  • h.
   overige inkomsten en uitkeringen die naar hun aard met de inkomsten en uitkeringen zoals bedoeld in lid 3 sub a tot en met g overeenkomen.
 • 4.
  De gegevens bedoeld in het 2e en 3e lid zijn niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.
 • 5.
  Bij het ontbreken van gegevens wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de aanvullende gegevens binnen een gestelde termijn aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden overlegd, wordt de aanvraag voor de tegemoetkoming niet in behandeling genomen.

D. De besluitvorming

De beslissing op de aanvraag wordt door BeneFits schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Op de aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst beslist.

Artikel 5: Hoogte, ingangsdatum en betaling van de tegemoetkoming

1.

De maximale tegemoetkoming is gelijk aan de prijs van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen.

2.

De prijs van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen en hiermee samenhangend de hoogte van de tegemoetkoming kan jaarlijks worden geïndexeerd.

3.

De tegemoetkoming wordt vastgesteld voor 12 maanden, gerekend vanaf de maand van aanvraag of verlenging.

4.

De betaling van de tegemoetkoming wordt verrekend met de kosten van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen. Per saldo wordt de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen kosteloos verstrekt aan de aanvrager.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Er bestaat geen recht op een tegemoetkoming indien:

 • 1.
  de aanvrager niet behoort tot de doelgroep genoemd in artikel 2;
 • 2.
  de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3;
 • 3.
  de aanvrager niet voldoet aan het gestelde in artikel 4.

Artikel 7: Terugvordering

Wanneer blijkt dat de tegemoetkoming onterecht is toegekend, worden de kosten van de BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen alsnog in rekening gebracht en geïncasseerd door BeneFits.

Artikel 8: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

Artikel 10: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen 2017 e.v.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, in haar vergadering van 15 augustus 2017.
de secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz