Gemeente Meerssen | Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

2016/95228

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2016;

BESLUIT:

Vast te stellen de Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Artikel I

Artikel 8 van de Financiële Verordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.
    De tekst van artikel 8 wordt artikel 8, eerste lid.
  • 2.
    Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 2.
    Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt er een controle plaats op de opbrengsten en kosten van de niet-wettelijke taken in het kader van de Vennootschapsbelasting. Een batig saldo op deze activiteiten kan worden terugbetaald aan de opdrachtgevers zodat dan de nacalculatorische kostprijs in rekening wordt gebracht.

Artikel II

De Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2016

De secretaris,

De voorzitter,