Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging wijzigingsplan 'Waterval 7A te Ulestraten'

Officiele publicatie

Ter inzagelegging wijzigingsplan 'Waterval 7A te Ulestraten'

Betreft:

Burgemeester en wethouders van Meerssen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikelen 3.1 en 3.9A van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 22 april tot en met 2 juni 2021 voor eenieder het ontwerp wijzigingsplan ‘Waterval 7A’ ter inzage ligt.

Een wijzigingsbesluit maakt deel uit van het bestemmingsplan en heeft een wettelijke status. Het regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Waterval 7A te Ulestraten (kadastraal bekend als gemeente Meerssen – sectie K – nummer 194).

Het perceel Waterval 7A bestaat uit een woonhuis met diverse bijgebouwen.

Op deze plek is nu nog een bedrijfsbestemming van toepassing: Agrarisch – agrarisch bedrijf. Het bedrijf is gestopt en het perceel inclusief pand zal in de toekomst slechts worden gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming wordt dan ook veranderd in ´Wonen’.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het wijzigingsplan ‘Waterval 7A’ geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. E Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage

U kunt het ontwerp wijzigingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt het ontwerp wijzigingsplan ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp wijzigingsplan is NL.IMRO.0938.WPwaterval7a-CC01

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Meerssen, 21 april 2021