Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Vliegenstraat 56-58b'

Officiele publicatie

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Vliegenstraat 56-58b'

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 7 december 2022 t/m 18 januari 2023 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Vliegenstraat 56-58b’ ter inzage ligt.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Vliegenstraat 56-58b’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Wat houdt dit nieuwe bestemmingsplan in?

Het gaat om een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Vliegenstraat 56-58b, 6241 CH Bunde. Het plangebied betreft (voor zover gelegen binnen de gemeentegrens van Meerssen) de kadastrale percelen Bunde – sectie C – nummers 1421. Met dit nieuwe bestemmingsplan is ervoor gekozen om voor het gehele perceel een nieuw planologisch-juridisch kader vast te leggen, waarmee het kader wordt gegeven voor 15 levensloopbestendige appartementen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status. In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. In dit geval gaat het om het perceel Vliegenstraat 56-58b, 6241 CH Bunde. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Van 7 december 2022 t/m 18 januari 2023 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het op adres kunt vinden.

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

Dan kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Meerssen. Dat kan gedurende de termijn van terinzagelegging. U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling indienen. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze kunt u sturen aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de afdeling Ruimte. Maak hiervoor een afspraak met de heer drs. E Wezenberg (telefoonnummer 14 043). Er wordt een verslag gemaakt van uw mondelinge zienswijze. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.