Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Op de Locht 52’

Officiele publicatie

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Op de Locht 52’

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 29 oktober t/m 9 december 2020 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Op de Locht 52’ ter inzage ligt.

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Op de Locht 52 (6245 NS) Bunde (kadastraal beken gemeente Bunde – sectie A – nummer 3602 (gedeeltelijk). Het perceel Op de Locht 52 bestaat uit een manege met woning.

Het bestemmingsplan wordt zodanig aangepast dat bij deze manege, in de bestaande bebouwing, drie vakantiewoningen kunnen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling is bedrijfstechnisch noodzakelijk om de eeuwenoude carréboerderij te kunnen blijven onderhouden. Ter plekke is in de feitelijke situatie tevens één bedrijfswoning aanwezig. In het van kracht zijnde bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is deze per abuis niet aangeduid. In voorliggend bestemmingsplan wordt deze omissie gecorrigeerd door middel van het alsnog aanduiden van de bedrijfswoning.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Op de Locht 52’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. Edward Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum van de Gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP05012-ON01.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Meerssen, 28 oktober 2020