Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’

Officiele publicatie

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 23 juli t/m 2 september 2020 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’ ter inzage ligt.

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen in dit geval specifiek voor het perceel Bunderstraat 88 in Meerssen (kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie E, nummer 1410 (gedeeltelijk).

Het perceel Bunderstraat 88 bestaat uit een aantal verdiepingen met op de begane grond een kantoor en op de verdiepingen daarboven appartementen.

Alleen de begane grond is onderdeel van de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Op deze plek is nu nog een kantoorfunctie gevestigd en zal in de toekomst worden gebruikt voor een woonfunctie. De bestemming ´Wonen’ met de aanduiding kantoor wordt zodanig gewijzigd dat de aanduiding kantoor komt te vervallen. Hierdoor is het gehele gebouw alleen nog maar te gebruiken voor wonen.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer drs. Edward Wezenberg (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP03009-ON01

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Meerssen, 22 juli 2020