Gemeente Meerssen | Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen 2019

Officiele publicatie

Verordening Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen 2019

Inleiding

Het doel van de Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen is een stimulering van het aantal overnachtingsmogelijkheden door het vergroten van het aantal hotelkamers en/of kamers in een particuliere Bed-and-Breakfast. Dit document is opgesteld met als doel “het uitbreiden van het aantal kwalitatief goede overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Meerssen”.

Om deze regeling op een effectieve manier uit te voeren wordt gekozen om de beslissingsbevoegdheid tot het verlenen van een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling, na advies van de toetsingscommissie, toe te kennen aan het College.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.
  verblijfstoerisme: verblijf van tenminste één nacht.
 • b.
  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen.
 • c.
  Toetsingscommissie: commissie gevormd door een afvaardiging van de gemeente Meerssen.
 • d.
  Ondernemer: een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.
 • e.
  Onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
 • f.
  De-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen.

Artikel 2 Stimuleringsbijdrage

1.

Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4:

 • a.
  Gelegen is binnen de gemeente Meerssen;
 • b.
  nog geen hotelaccommodatie of bed-and-breakfast exploiteert;
 

kan een bijdrage worden verstrekt teneinde het aantal overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente Meerssen uit te breiden.

Artikel 2.1 Bijdrage ten behoeve van verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten

1.

De bijdrage geldt als aan te wenden voor de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten van de onderneming;

2.

De bijdrage mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen;

3.

De bijdrage bedraagt maximaal € 2.500,- per ondernemer.

Artikel 2.2 Plafond van het budget voor de bijdragen

1.

Een bijdrage kan alleen worden toegekend zolang het budget van deze regeling dit toelaat;

2.

Voor alle bijdragen gezamenlijk is een budgetplafond vastgesteld van € 20.000,-.

Bepalingen voor de aanvraag, toekenning, vaststelling en weigering van de bijdrage

Artikel 3 Algemene toekenningsvoorwaarden bijdrage

Een bijdrage kan slechts worden toegekend indien:

 • a.
  de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • b.
  de onderneming zich rechtmatig kan vestigen op de locatie waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

Artikel 4 De aanvraag en de bescheiden

1.

De aanvraag voor een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling dient voorafgaand aan vestiging schriftelijk te worden ingediend bij het College middels het opgestelde Aanvraagformulier Bijdrage Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen.

2.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

 • a.
  een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;
 • b.
  een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • c.
  een bouwtekening van de te verhuren accommodatie met daarop duidelijk aangegeven waar de hotelkamer of bed-and-breakfast kamer zich bevindt;
 • d.
  een gedegen ondernemersplan, zijnde een levensvatbaarheidsonderzoek;
 • e.
  een de-minimisverklaring.
3.

Indien een aanvraag naar het oordeel van het College niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen.

4.

Indien de aanvrager een in lid 3 geboden gelegenheid ongebruikt voorbij laat gaan, kan het College besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

5.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat ze volledig dienen te zijn.

Artikel 5 Toekenning bijdrage

1.

Het College beslist over het al dan niet toekennen van de bijdrage;

2.

Behoudens de situatie als omschreven in artikel 4, lid 3, wordt de beslissing over de toekenning genomen binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag.

Artikel 6 Uitbetaling subsidie

1.

Bevoorschotting van 50% van het subsidiebedrag vindt plaats vier weken na het toekenningsbesluit en het van start gaan van de onderneming nadat de ondernemer het College hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld;

2.

Eén jaar na het van start gaan van de onderneming dient de ondernemer schriftelijk om vaststelling van de subsidie te verzoeken. Uitbetaling van de resterende 50% van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat de ondernemer het College schriftelijk om vaststelling van de subsidie heeft gevraagd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

1.

Voor alle onderdelen van de stimuleringsregeling geldt dat het College een aanvraag om een bijdrage afwijst, indien:

 • a.
  niet aan de criteria in artikel 3 wordt voldaan;
 • b.
  er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;
 • c.
  de onderneming reeds nieuw is gevestigd;
 • d.
  het subsidieplafond bereikt is;
 • e.
  de ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;
 • f.
  naar het oordeel van het College twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de onderneming of de kredietwaardigheid van de aanvrager;
 • g.
  het College eerder voor dezelfde onderneming en/of dezelfde ondernemer subsidie op grond van deze regeling heeft verstrekt;
 • h.
  de aanvraag betrekking heeft op het vestigen van een onderneming waarvoor reeds van overheidswege op andere wijze subsidie is verstrekt.
2.

Het College kan een aanvraag afwijzen indien de ondernemer of de bedrijfsleider van slecht levensgedrag is.

Artikel 8 Intrekking, wijziging en terugvordering

1.

De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de bijdrage niet is aangewend voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van verleende bijdragen dient te geschieden;

2.

Indien de ondernemer de gestelde voorwaarden niet nakomt, kan de bijdrage worden ingetrokken of gewijzigd;

3.

Indien de ondernemer, tevens aanvrager, de economische activiteit, welke plaatsvindt op de locatie waarvoor de definitieve subsidiebijdrage is vastgesteld, beëindigt, kan het College de aan deze ondernemer/aanvrager verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 terugvorderen. Voor wat betreft de verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 bedraagt het terug te vorderen bedrag bij beëindiging van de economische activiteit in het eerste jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 75 procent, bij beëindiging in het tweede jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 50 procent en bij beëindiging in het derde jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 25 procent van de verstrekte bijdrage.

Artikel 9 Extra weigeringsgrond

Een bijdrage kan alsnog worden geweigerd en op nihil vastgesteld worden indien de aanvrager zijn onderneming niet binnen een jaar nadat de bijdrage is toegekend op de locatie heeft gevestigd waarop de aanvraag betrekking heeft. De in voorkomend geval verstrekte bijdrage dient te worden terugbetaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan wel tracht na te streven kan het College in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Slotbepalingen

Artikel 11 Evaluatie

Eén jaar na inwerkingtreding en na afloop van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regels in de praktijk geëvalueerd.

Artikel 12 Werkingsgebied en citeertitel

Het werkingsgebied is de gemeente Meerssen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur

De regeling treedt in werking per 1 augustus 2019. De regeling is geldig totdat het maximum van het beschikbare budget ad € 20.000,00 bereikt is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Meerssen d.d. 26 september 2019
De voorzitter,
De griffier,