Gemeente Meerssen | Reglement burgerlijke stand

Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Meerssen

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Meerssen,

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 BB en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

Besluit

Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Meerssen.

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Aan het slot van onderdeel a vervalt “(Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555)”;
 • 2.
  Aan het slot van onderdeel b vervalt “(Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 1994, 900)”.
 • 3.
  In onderdeel f wordt “ieder huis dat bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig (éénmalig) is aangewezen” vervangen door: “alle locaties, die bij besluit door het bevoegde gezag als zodanig zijn aangewezen”.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Het woord “benoemen” in lid 1 wordt vervangen door “aanwijzen”.
 • 2.
  Lid 2 vervalt.
 • 3.
  Lid 3 wordt lid 2.
 • 4.
  Het woord “benoemen” in lid 2, aanhef, wordt vervangen door “aanwijzen”.
 • 5.
  Het woord “benoeming” in lid 2 sub c wordt vervangen door “aanwijzing”.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  In lid 1 wordt “De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst is van de gemeente Meerssen.” vervangen door “De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1, wordt aangewezen voor de periode dat hij onafgebroken in dienst is van de gemeente Meerssen en belast is met de daarin vermelde werkzaamheden.”
 • 2.
  In lid 2 wordt “De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2, lid 3, sub a, wordt benoemd voor een periode van één (1) jaar. Daarna vindt bij goed functioneren een herbenoeming plaats voor een periode van ten hoogste vijf (5) jaar.” vervangen door “Het college wijst de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.”
 • 3.
  In lid 3 wordt “benoemd worden” vervangen door “aangewezen worden”.
 • 4.
  In lid 3 wordt “benoemd” vervangen door “aangewezen”.
 • 5.
  Lid 5 vervalt.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Lid 2 vervalt.
 • 2.
  Leden 3 tot en met 11 worden vernummerd naar leden 2 tot en met 10.

E

Artikel 6 vervalt.

F

Artikelen 7 tot en met 11 worden vernummerd naar artikelen 6 tot en met 10.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 2 wordt “bezoldiging van de gemeente Meerssen” vervangen door “een (on)kostenvergoeding”.

H

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.
  Lid 2 vervalt.
 • 2.
  In lid 3 wordt “19 april 1997” vervangen door “20 april 2017”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN,
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz