Gemeente Meerssen | Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-Limburg

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

besluit:

- gelet op artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- gelet op artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet;

- gelet op artikel 3:17 van de CAR-UWO;

- na verkregen instemming van de (Bijzondere) Ondernemingsraad op 19 februari 2018;

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de RUD Zuid-Limburg

Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-Limburg

Artikel 1 Begripsomschrijving

De medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a CAR.

De werkgever

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg

De directeur

De directeur van de RUD Zuid-Limburg

Hoofd Bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen door de verhuurder om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners dan wel een medewerker die op grond van zijn functie deze taken verricht.

De verhuurder

De Provincie Limburg

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De zorg van de werkgever om de nodige, op de specifieke situatie van de organisatie afgestemde maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp (bij ongevallen), brandbestrijding en evacuatie van medewerkers.

Bedrijfshulpverlener

De medewerker die door de directeur is aangewezen tot het verrichten van taken in het kader van BHV als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijfshulpverleningstaken

De taken zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

EHBO-er

Een bedrijfshulpverlener, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO met de aantekeningen verbandleer en reanimatie, die uitsluitend beschikbaar is voor het verrichten van EHBO binnen het eigen dienstonderdeel en niet deelneemt aan operationele inzet.

Bedrijfshulpverleningsopleidingscursus (BHV-cursus)

Een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als BHV’er aangewezen medewerker kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de hem of haar toebedeelde bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te kunnen vervullen.

Bedrijfshulpverleningsherhalingscursus en –training

Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

Bedrijfshulpverleningsvergoeding

Een bruto bedrag voor het naar behoren uitvoeren van bedrijfshulpverleningstaken.

Artikel 2 Bedrijfshulpverlening

Lid 1

Een medewerker wordt door de directeur aangewezen als bedrijfshulpverlener. De medewerker krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Lid 2

Bedrijfshulpverleningstaken worden in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uitgevoerd.

Lid 3

De bedrijfshulpverlener neemt deel aan alle BHV-(herhalings)cursussen en trainingen.

Lid 4

De kosten voor instructie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat bedrijfshulpverlener komen voor rekening van de werkgever.

Lid 5

Als de in lid 3 van dit artikel bedoelde instructie buiten de voor de bedrijfshulpverlener normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, worden de betreffende uren in tijd gecompenseerd.

Lid 6

Ten minste één keer per jaar vindt een beoordeling plaats van de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden vervuld. Deze beoordeling vindt plaats door de directeur in samenspraak met het hoofd bedrijfshulpverlening.

Lid 7

Het aantal bedrijfshulpverleners in het gebouw is afgestemd op het in alle omstandigheden kunnen vervullen van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

Lid 1

De bedrijfshulpverlener ontvangt jaarlijks een vergoeding conform het bedrag genoemd in artikel 3:17 tweede lid van de CAR-UWO. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de bedrijfshulpverlener in het bezit is van een geldig basisdiploma Bedrijfshulp-verlening en in voldoende mate deelneemt aan (herhalings)cursussen en trainingen. De vergoeding zal via de salarisadministratie in de maand december worden uitbetaald.

Lid 2

De toelage wordt naar rato betaalbaar gesteld indien de bedrijfshulpverlener langer dan één maand zijn bedrijfshulpverleningstaken wegens ziekte niet kan uitvoeren.

Lid 3

Indien de medewerker niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de BHV-taken uit te mogen voeren, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken. 

Lid 4

In geval van samenloop tussen een vergoeding op grond van dit artikel en een vergoeding op grond van artikel 5 van deze regeling, bestaat slechts recht op de vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 EHBO

Lid 1

De medewerker wordt aangewezen door de directeur om in voorkomende gevallen EHBO te verlenen.

Lid 2

De medewerker, zoals genoemd in lid 1, neemt deel aan voldoende EHBO-(herhalings)cursussen en trainingen.

Lid 3

De studiekosten voor bovenstaande genoemde cursussen en trainingen, worden door de werkgever betaald. Het lidmaatschap van de EHBO-vereniging van de medewerker wordt eveneens betaald door de werkgever.

Lid 4

Als de in het tweede lid van dit artikel bedoelde cursus of training buiten de voor de betreffende medewerker normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, worden de betreffende uren in tijd gecompenseerd.

Artikel 5 EHBO-vergoeding

Lid 1

De medewerker, die door de directeur is aangewezen om in voorkomende gevallen EHBO te verlenen, ontvangt een jaarlijkse vergoeding conform het genoemde bedrag genoemd in artikel 3:17 tweede lid van de CAR-UWO.

Hiervoor geldt de voorwaarde dat de betreffende medewerker in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en in voldoende mate deelneemt aan de EHBO (herhalings)cursussen. De vergoeding zal via de salarisadministratie in de maand december worden uitbetaald.

Lid 2

Indien het EHBO-diploma niet langer geldig is, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken. 

Lid 3

De toelage wordt naar rato betaalbaar gesteld indien de betreffende medewerker langer dan één maand vanwege ziekte niet in staat is in eventuele voorkomende gevallen EHBO te verlenen.

Lid 4

In de regel is de toekenning van de EHBO-vergoeding gekoppeld aan deelname aan de bedrijfshulpverlening. Indien de medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel tevens bedrijfshulpverlener is en hij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze regeling, ontvangt hij slechts eenmaal de vergoeding als bedoeld in artikel 3:17 tweede lid van de CAR-UWO.

Lid 5

Ten minste één keer per jaar vindt een beoordeling plaats van de wijze waarop de EHBO-taken worden vervuld. Deze beoordeling vindt plaats door de directeur in samenspraak met het hoofd bedrijfshulpverlening.

Artikel 6 Einde vergoeding

Met betrekking tot de in deze regeling genoemde vergoedingen vindt geen afbouw plaats, indien de bedrijfshulpverleningsvergoeding en/of de EHBO-vergoeding krachtens deze regeling op een gegeven moment niet meer van toepassing is/zijn op de betreffende medewerker.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-Limburg” en treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 21 februari 2018.

De secretaris, De voorzitter,