Gemeente Meerssen | Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

besluit:

 • gelet op artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;
 • gelet op artikel 15:1a CAR/-UWO
 • na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 2 februari 2016;

tot het vaststellen van de navolgende

Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

werkgever:

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

medewerker:

De werknemer zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

ambtseed of belofte:

Een plechtige verklaring dat men de waarheid spreekt of zal spreken of iets belooft te doen.

Artikel 2 De verplichting tot het afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het mondeling afleggen van de ambtseed of belofte is op grond van artikel 15:1a CAR-UWO verplicht voor alle medewerkers.

Lid 2

De ambtseed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding afgelegd. Hiertoe zal voor de nieuw in dienst getreden medewerkers (nader te bepalen) per jaar een bijeenkomst bij de directeur worden georganiseerd. De directeur legt de ambtseed of belofte af ten overstaan van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

Artikel 3 Wijze van afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het afleggen van de ambtseed of belofte gebeurt als volgt:

 • a.
  de directeur leest de tekst van de ambtseed of belofte duidelijk voor;
 • b.
  de medewerker die de ambtseed aflegt spreekt, onder het opsteken van de twee voorste vingers van zijn rechterhand, de woorden uit: "Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig",de medewerker die de belofte aflegt spreekt de woorden uit: “Dat beloof ik” of indien hij een bevestiging aflegt, “Dat verklaar ik”
 • c.
  tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent de ambtseed, de belofte of de bevestiging op andere wijze te doen.

Lid 2

Het afleggen en afnemen van de ambtseed of belofte vindt staande plaats. Indien de medewerker als gevolg van lichaams- of spraakgebrek de ambtseed of de belofte niet kan afleggen op voornoemde wijze, zal het afleggen van de ambtseed of de belofte op een andere wijze geschieden, zoveel mogelijk overeenkomende met de eerder genoemde wijze.

Lid 3

De medewerker is vrij in zijn keuze om de ambtseed of belofte af te leggen. Vooraf wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

Lid 4

Aan het afleggen van de ambtseed of de belofte, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst gaat een korte toespraak vooraf. Hierin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van de RUD Zuid-Limburg en de bijzondere positie van de medewerkers. Bovendien wordt de waarde en inhoud van de ambtseed of de belofte nader toegelicht.

Lid 5

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed, de belofte, wordt in tweevoud een daartoe bestemd formulier ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het persoonsdossier. Het andere wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of belofte heeft afgelegd.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op een door het Dagelijks Bestuur nader te bepalen tijdstip.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 maart 2016

De secretaris, De voorzitter,

Tekst eed

De RUD Zuid-Limburg heeft als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Bestuurders en ambtenaren maken deel uit van het openbaar bestuur en dienen dus het algemeen belang. Dit brengt voor de medewerkers van de RUD Zuid-Limburg speciale verantwoordelijkheden met zich mee. Het afleggen van de eed heeft tot doel de medewerker zich bewust is van die speciale positie en dat hij/zij zweert zich daarnaar te gedragen. De RUD Zuid-Limburg wil een organisatie met een open werkklimaat zijn, die zich inzet voor de belangen van en het vertrouwen heeft van de burgers.

Hiertoe zweer ik voor de RUD Zuid-Limburg het volgende:

 • Ik zweer dat ik noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling. (Geldt voor nieuwe medewerkers).
 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen. (Geldt voor nieuwe medewerkers).
 • Ik zweer dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.
 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.
 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
 • Ik zweer dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.
 • Ik zweer dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van de RUD Zuid-Limburg zal zijn.
 • Ik zweer dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van de organisatie of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van de RUD Zuid-Limburg als uitgangspunt zal nemen.
 • Ik zweer dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van de RUD Zuid-Limburg.
 • Ik zweer dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren zoals bedoeld in de gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg.
 • Ik zweer dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het rijk en de RUD Zuid-Limburg

Antwoord: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.

De eed werd afgelegd volgens bovenstaand formulier.

Plaats: Datum:

……………………………..……………………………..

Naam en ondertekening: Naam en ondertekening:

……………………………..……………………………..

Tekst belofte

De RUD Zuid-Limburg heeft als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Bestuurders en ambtenaren maken deel uit van het openbaar bestuur en dienen dus het algemeen belang. Dit brengt voor medewerkers van de RUD Zuid-Limburg speciale verantwoordelijkheden met zich mee. Het afleggen van de belofte heeft tot doel dat de medewerker zich bewust is van die speciale positie en dat hij/zij belooft zich daarnaar te gedragen. De RUD Zuid-Limburg wil een organisatie met een open werkklimaat zijn, die zich inzet voor de belangen van …… en het vertrouwen heeft van de burgers.

Hierbij verklaar ik voor de RUD Zuid-Limburg het volgende:

 • Ik verklaar dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling. (Geldt voor nieuwe medewerkers).
 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen. (Geldt voor nieuwe medewerkers).
 • Ik verklaar dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.
 • Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.
 • Ik verklaar dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
 • Ik verklaar dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.
 • Ik verklaar dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van de RUD Zuid-Limburg zal zijn.
 • Ik verklaar dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van de organisatie of het ambt zal schaden en hierbij de gedragscode van de RUD Zuid-Limburg als uitgangspunt zal nemen.
 • Ik verklaar dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van de RUD Zuid-Limburg.
 • Ik verklaar dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren, zoals bedoeld in de gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg.
 • Ik verklaar dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het rijk en de RUD Zuid-Limburg.

Antwoord: ‘Dat verklaar en beloof ik!’

De belofte werd afgelegd volgens bovenstaand formulier.

Plaats: Datum:

……………………………………….……………………………………….

Naam en ondertekening: Naam en ondertekening:

………………………………………..……………………………………….