Gemeente Meerssen | Organisatieverordening van de griffie 2017

Officiele publicatie

Organisatieverordening van de griffie 2017

De Raad van de gemeente Meerssen;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 13 november 2017;

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de Organisatieverordening van de griffie 2017

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Griffier: de op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de Raad benoemde functionaris;

Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad, bestaande uit de Griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

Werkgeverscommissie: een door de Raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2:1

De Raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie

van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 2:2

1.

De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de Griffier.

2.

De Raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet.

3.

De Griffier handelt naar zijn instructie.

4.

De Griffier legt verantwoording af aan de Raad over het functioneren van de griffie op een door de werkgeverscommissie te bepalen wijze.

Artikel 2:3

De Raad stelt jaarlijks met het vaststellen van de programmabegroting het budget van de griffie vast.

Artikel 2:4

De griffie maakt gebruik van/kan gebruik maken van de binnen de ambtelijke organisatie geboden ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 2:5

Ter vormgeving van de medezeggenschap sluit de griffie zich aan bij de Ondernemingsraad van de gemeente Meerssen, waarbij de gemeentesecretaris bestuurder blijft op grond van de Wet op de ondernemingsraden(WOR) en zich ten aanzien van griffieaangelegenheden laat bijstaan door de Griffier.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de Griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2

Deze verordening kan worden aangehaald als “Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Meerssen 2017”.

Artikel 3:3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Meerssen in zijn vergadering van 14 december 2017.
De griffier,
mevr. mr Y.R.G. Dreessen
De voorzitter,
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz