Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Rothemermolen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Rothemermolen

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Rothemermolen, vanaf 2 april 2009 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt. Met het bestemmingsplan Rothemermolen wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke van het rijksmonument ‘de Rothemermolen’ aan de Molenweg 5–7, 6231 BL te Rothem, welke de realisatie van 4 woonkavels en de herinrichting van de omringende gronden betreffen.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Productgroep Bouwen & milieu, na telefonische afspraak met dhr. Jaap Zomerplaag (043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/2886. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen,

1 april 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.