Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Raar 51

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Raar 51

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Raar 51’, vanaf 14 mei 2009, gedurende een periode van 6 weken, ter inzage ligt. Met het ontwerpbestemmingsplan Raar 51 wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke van Raar 51 (6231 RP). Door de sloop van de machineloods en kweekhal op de locatie Raar 51 en de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming in een woonbestemming kunnen i.h.k.v. de ‘Ruimte voor ruimte’ regeling twee bouwkavels worden gerealiseerd ter hoogte van de huidige machineloods (kadastraal bekend Meerssen, sectie A, nummers 4002 en 4004). Met de eigenaar is een anterieure overeenkomst gesloten.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de productgroep Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/4628. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710.

Meerssen,

13 mei 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.