Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan ‘Huisvesting Woonwagenbewoners’

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan ‘Huisvesting Woonwagenbewoners’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan ‘Huisvesting Woonwagenbewoners’ vanaf 11 juni 2009, gedurende een periode van 6 weken, ter inzage ligt. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor:

  • de renovatie van het woonwagencentrum en nieuwbouw van 3 sociale huurwoningen aan de Hoekerweg 7–9, 6241 NG te Bunde (kadastraal bekend Bunde Sectie B nummers 216, 2490, 2846, 2960, 3190, 3191 en 3758 gedeeltelijk);
  • de nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen voor particulier opdrachtgeverschap aan de Andreas Sauerlaan ongenummerd, 6243 CC te Geulle (kadastraal bekend Geulle Sectie B nr 4115 ged.). De percelen zijn eigendom van de gemeente en worden voor de realisering van de ontwikkeling verkocht.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met Giel Cuijpers (tel. 043-3661788). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/5366. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710.

Meerssen,

10 juni 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.