Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Ulestraten

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 23 september 2010 gedurende een periode van 6 weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Centrumplan Ulestraten.

Het plan omvat twee deelgebieden in de kern Ulestraten. In het gebied van het voormalige raadhuis/school van Ulestraten en de gymzaal aan de Sint Catharinastraat 18, het perceel Don Boscostraat 39, het pand Sint Catharinastraat 14 en het pand Sint Catharinastraat 20 (6235 BE, 6235 EJ), kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nrs. 1942, 1943, 2439, 3081 wordt met het bestemmingsplan beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor 18 seniorenwoningen, 2 eengezinswoningen, enkele commerciële/kantoorruimtes en een (halfondergrondse) parkeergarage. In het gebied omsloten door Kasteelstraat, Burgemeester Janssenstraat, Albert Schweitzerstraat en Peter Schoenmakersstraat, kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nrs. 2442, 2443 wordt met het bestemmingsplan beoogd een juridisch/planologisch kader te bieden voor een nieuwe gymzaal, een woonzorgcomplex voor ouderen, commerciële/kantoorruimtes, 16 senioren-/mediorenwoningen en 4 eengezinswoningen.Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat tussen gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is getekend.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met de heer Jaap Zomerplaag, tel. 043-3661620. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit kunt u op afspraak inzien bij het klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl. De digitale versie van ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2010/7060. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen (maandag t/m vrijdag van 9.00–17.00 uur).

Meerssen,

22 september 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.