Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 23 juli 2009 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’, op afspraak, ter inzage ligt bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702).

Met het bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’ wordt beoogd om een juridisch planologisch kader te bieden voor het realiseren van een woningbouwproject met in totaal 48 woningen ter plekke het gebied in Ulestraten omsloten door de Beekerweg, Burgemeester Visschersstraat, Europastraat en achtertuinen van de woningen aan de Churchillstraat, kadastraal bekend Ulestraten, Sectie B nr. 3603, en het perceel Burgemeester Visschersstraat 98, 6235 ED Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten, Sectie B nr. 3522. De bestaande agrarische bedrijfswoning op het laatsgenoemde perceel krijgt de bestemming ‘wonen’.

Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld omdat tussen gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is getekend.

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Afdeling Bouwen & milieu, na telefonische afspraak met dhr. Jaap Zomerplaag (043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/6772. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl.

Meerssen,

22 juli 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.