Gemeente Meerssen | Ontwerpbesluit onttrekking deel Weerterkerkweg aan openbaarheid

Officiele publicatie

Ontwerpbesluit onttrekking deel Weerterkerkweg aan openbaarheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten een deel van het voormalige fietspad Weerterkerkweg definitief af te sluiten en aan te bieden als perceel geschikt voor bedrijfsuitbreiding aan geïnteresseerde partijen. Het betreft het gedeelte tussen het tunneltje en het Weerterveld 25-31. Het college van B&W is voornemens:

 • Het weggedeelte Weerterkerkweg tussen Weerterveldweg en Sint Josephstraat, zoals weergegeven in bijgevoegde tekening in een gele kleur, te onttrekken aan de openbaarheid.

Waarom neemt de gemeente Meerssen dit Ontwerpbesluit?

De gemeente Meerssen heeft als wegbeheerder de taak om de beschikbare openbare ruimte zo effectief en efficiënt in te zetten voor alle gestelde wettelijke kaders en beleidsbehoeften. Het college heeft in 2021 besloten het fietspad Weerterkerkpad tussen het tunneltje en het Weerterveld 25-31 niet op te nemen als onderdeel van het fietsroutenetwerk. Daarmee is de noodzaak van dit fietspad grotendeels komen te vervallen. Om deze openbare ruimte aan te kunnen bieden als grond waar bedrijfsuitbreiding mogelijk is moet een ontwerpbesluit genomen om tijdig alle bezwaren te kunnen horen. Het college is op basis van de volgende overwegingen tot het ontwerpbesluit gekomen:

 • Op bedrijventerrein Weerterveld bestaat behoefte aan ruimte voor ontwikkeling.
 • De gemeente is benaderd voor aankoop van gemeentegrond op dit bedrijventerrein.
 • Het Weerterkerkpad tussen het Weerterveld en het tunneltje onder de spoorlijn Maastricht-Sittard heeft geen verbindende functie voor fietsers.
 • In de directe omgeving bestaat een alternatieve verbinding voor fietsers naar het bedrijventerrein Weerterveld.
 • De omrijtijd voor fietsers vanuit Meerssen via deze route bedraagt minder dan een minuut.
 • De aansluiting op het Weerterveld is onoverzichtelijk. Het fietskruispunt aan de oostzijde (bij het tunneltje onder het spoor) is eveneens onoverzichtelijk. Door het afsluiten van de extra verbinding wordt de verkeersveiligheid aan beide zijden iets verbeterd.
 • De gemeente heeft geen bijzonder belang in de openbaarheid van dit weggedeelte.
 • Het college is derhalve van mening dat de algemene belangen van weggebruikers en belanghebbenden niet geschaad worden door het ontwerpbesluit tot onttrekking van het weggedeelte aan de openbaarheid.

Bezwaarprocedure

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

 • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan

 

Meerssen, 18 oktober 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen