Gemeente Meerssen | Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

2017/20813

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 22 maart 2017;

BESLUIT:

Vast te stellen de Derde wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg.

Artikel I

Artikel 10 van de Financiële Verordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10, tweede lid, onder c, komt te luiden:

c.5 – 25 jaar: technische installaties, verrijdbare dan wel mobiele apparatuur. en apparatuur in bedrijfsgebouwen;

B

Artikel 10, tweede lid, onder e, komt te luiden:

e.5 jaar: transportmiddelen, niet vallend onder c, en personenauto’s;

Artikel II

De Derde wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2017

De secretaris,

De voorzitter,

Relevante documenten en links