Gemeente Meerssen | Ontwerp beheersverordening Kernen, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerp beheersverordening Kernen, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat met ingang van 20 december 2013 gedurende vier weken voor eenieder de ontwerp beheersverordening ‘Kernen’ inclusief bijbehorende beeldkwaliteitplannen ter inzage ligt.

Op basis van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente bepalen om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen.

De beheersverordening Kernen is een herziening van de bestemmingsplannen Kom Geulle, Kom Ulestraten, Kom Bunde en de beheersverordening Meerssen, Rothem en Weert. Deze komplannen worden vervangen door een beheersverordening Kernen. Het besluitgebied van beheersverordening ‘Kernen’ wordt daarmee globaal gevormd door de kern van Meerssen, met inbegrip van de kernen Weert en Rothem, de kern Ulestraten inclusief Schietecoven, de kern Geulle inclusief Brommelen en Moorveld en uitgezonderd Geulle a/d Maas en de kern Bunde inclusief Kasen.

In de afgelopen jaren zijn een 70-tal bestemmingsplannen geactualiseerd. Als eerste is begonnen met een bestemmingsplan voor de kernen Meerssen, Rothem en Weert (vastgesteld in 2003). Dit werd gevolgd door de bestemmingsplannen voor de kernen Geulle (vastgesteld in 2009), Ulestraten (vastgesteld in 2009) en Bunde (vastgesteld in 2011). Inmiddels zijn de bestemmingsplannen in de praktijk gebracht en is ervaring opgedaan met het toetsen aan de plannen. Hierbij zijn enkele zaken naar voren gekomen die tot discussie hebben geleid, voor wat betreft de interpretatie van de opgenomen regeling. Om te komen tot een uniforme regelgeving voor het gehele stedelijke gebied van de gemeente Meerssen, dus voor alle kernen, is het voorstel dit te doen in één beheersverordening. In de onlangs vastgestelde beheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’ zijn recent enkele omissies geconstateerd, die wij willen aanpassen/repareren. Daarom wordt ook het plangebied Meerssen, Rothem en Weert meegenomen in één beheersverordening voor alle kernen van de gemeente Meerssen.

De bestaande woningen en overige aanwezige functies zullen overeenkomstig de geldende gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd en geregeld. De beheersverordening ‘Kernen’ is er hoofdzakelijk op gericht om de geldende bestemmingsplannen en beheersverordening te verbeteren en de bestaande situatie te regelen. Verder zal in de beheersverordening 'Kernen' worden meegenomen: het opnemen van een regeling voor gastouderopvang en het verwijderen van de mogelijkheid tot het realiseren van (nieuwe) extra woningen, naar aanleiding van het provinciaal beleid dat ervoor zorgt dat er geen contingent is voor extra woningen. De vigerende bouwtitels blijven behouden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn/haar gemotiveerde inspraakreactie omtrent de ontwerp beheersverordening 'Kernen' kenbaar maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

U kunt de ontwerp beheersverordening Kernen op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum Ruimte in het gemeentehuis, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702. U kunt de ontwerp beheersverordening ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Denkt u er dan wel aan dat u bij het tabblad ‘bestemmingsplannen’ onder ‘plan- en kaartfilter’ de optie ‘concept- en (voor)ontwerpplannen’ aanvinkt, zodat ontwerpplannen worden weergegeven. Een digitaal raadpleegbare beheersverordening bestaat, in tegenstelling tot een bestemmingsplan, uit grijze vlakjes. Om toch een kaart in kleur te kunnen bekijken bestaat de mogelijkheid deze, in de vorm van een illustratie (pdf) te raadplegen via de landelijke website. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Meerssen,

18 december 2013
Burgemeester en wethouders van Meerssen.