Gemeente Meerssen | Ontwerp-omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan) een omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van een woning gelegen Kasennerweg 1 te Bunde. De afwijking betreft deels bouw buiten het bouwvlak en overschrijding van de toegestane hoogte van de eerste bouwlaag.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen

Met ingang van 18 januari 2017 t/m 28 februari 2017.

Waar ter inzage

De aanvraag, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.OAB04005-ON01.

Zienswijzen indienen

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.