Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Oplaadpunt voor elektrische voertuigen.

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Oplaadpunt voor elektrische voertuigen.

•Oplaadpunt voor elektrische voertuigen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen te zijn;

dat binnen de gemeente Meerssen per kern ten minste één elektrisch oplaadpunt aanwezig moet zijn in de openbare ruimte;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat het reeds op 3 juli 2012 aangewezen oplaadpunt op de Markt gewijzigd dient te worden, zodat het overige verkeer geen hinder behoeft te ondervinden van de e-oplaadpunten;

dat nu sprake zal zijn van toevoeging van twee parkeerplaatsen, waardoor geen sprake is van verstoring van de parkeerbalans;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW, overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie voornoemd handhaafbaar is;

BESLUITEN:

Door middel van het plaatsen van bord E4 met bijbehorend wit onderbord met opdruk: elektrische voertuigen, restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen (volgens tekening) ter plaatse van 2 parkeerplaatsen op de Markt in Meerssen.

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

tekening bebording e-oplaadpunt Markt