Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: nieuwe verkeerssituatie Fregatweg-Meerssenhoven

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: nieuwe verkeerssituatie Fregatweg-Meerssenhoven

 • -
  het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Fregatweg – Meersenhovenweg;
 • -
  het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Meerssenhoven – Maastrichterlaan;
 • -
  het regelen van de verkeerssituatie Weerterstraat – Weert – Fregatweg.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in (o.m. artikel 12) het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de Fregatweg en Meerssenhovenweg beide zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW) buiten de bebouwde kom en conform deze categorisering een maximale snelheid kennen van 80 km/uur;

dat volgens de richtlijnen van duurzaam veilig het de voorkeur geniet om de verkeersregulering van een dergelijke kruising van GOW’s via een rotonde te doen;

dat de gemeente Meerssen als wegbeheerder voornemens is een reconstructie te laten uitvoeren van dit kruispunt waardoor een aanpassing nodig is van de verkeersregulering;

dat ten noorden van de aan te leggen rotonde een kruising is van een GOW (Maastrichterlaan) met een erftoegangsweg (Meerssenhoven);

dat deze kruising, anders dan in het verleden, frequenter benut wordt door fietsverkeer vanuit en naar Borgharen als gevolg van het sluiten van de basisschool aldaar;

dat deze verhoogde fietsintensiteit noopt tot het duurzaam veiliger maken van deze kruising, waardoor een aanpassing nodig is van de verkeersregulering;

dat de verkeersregulering van de kruising Maastrichterlaan met Weert en Weerterstraat verduidelijkt dient te worden;

dat genoemde wegen/weggedeelten in beheer zijn van de gemeente Meerssen;

dat een klein deel van de reconstructie van Meerssenhoven in beheer is van de gemeente Maastricht;

dat de gemeente Maastricht heeft kenbaar gemaakt in te stemmen met de voorgenomen reconstructie en de te nemen verkeersmaatregelen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg Zuid;

dat de politie schriftelijk op 31 augustus 2016 heeft kenbaar gemaakt dat ze kan instemmen met het voorgenomen besluit dat voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 1 september 2016 t/m 12 oktober 2016;

dat geen zienswijzen zijn ingediend;

dat er geen redenen zijn om het ter visie gelegde ontwerp verkeersbesluit aan te passen;

BESLUITEN:

I.

 • 1.
  door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de rotonde die de verbinding vormt van de Fregatweg en Meerssenhovenweg;
 • 2.
  door middel van het plaatsen van D01 en bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden op de rotonde en de daarvoor gesitueerde midden geleiders;
 • 3.
  door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op de rotonde en aansluitingen daarop;
 • 4.
  e.e.a. zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bebordingsplan;

II.

 • 1.
  door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan – Meersenhoven;
 • 2.
  door middel van het plaatsen van bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden ter hoogte van de gesitueerde midden geleiders op de Maastrichterlaan;
 • 3.
  door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising;
 • 4.
  e.e.a. zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bebordingsplan.

III.

 • 1.
  door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan – Weert – Weerterstraat;
 • 2.
  door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising;
 • 3.
  e.e.a. zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Meerssen, 28 oktober 2016.

Krachtens mandaat,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen,

Beleidsadviseur Ruimte

Bijlage:

Bebordingsplan verkeer be sluit

 • I.
  Fregatweg- Meerssenhovenweg
 • II.
  Maastrichterlaan - Meerssenhoven
 • III.
  Maastrichterlaan - Weert - Weerterstraat

Relevante documenten en links