Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

•Individuele gehandicaptenparkeerplaats Klinkenberg 90

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gezien het verzoek van mevrouw A.M.J.A. Klein, Klinkenberg 90, 6231 BE Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken nabij haar woonhuis;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

dat betrokkene beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (versie bestuurder);

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de voordeur;

dat de parkeerdruk op dit deel van de Klinkeberg, blijkens onderzoek zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op zeer korte afstand tot de woning van betrokkene een parkeergelegenheid bestaat voor haar auto;

dat haar auto regulier deel uit maakt van de auto’s die op de langs parkeerplaatsen van de Klinkenberg geparkeerd worden;

dat het toekennen van een GPP op kenteken derhalve geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar is en derhalve voor de politie aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 27 januari t/m 8 maart 2016;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen tijdens genoemde periode;

dat er geen reden zijn om het ontwerp besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) een parkeerplaats nabij het perceel Klinkenberg 90 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 10 maart 2016.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur afdeling Ruimte)