Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

•Invoering bromfietsers op de rijbaan, aanleg vop’s en wijziging voorrangsregeling rotonde Rothem.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende dat,

de bromfiets het voertuig is met het hoogste ongevalsrisico gemeten in het aantal slachtoffers per afgelegde kilometer;

het risico voor bromfietsers zeven keer groter is dan voor fietsers en zo'n veertig keer groter dan voor automobilisten;

binnen de categorie bromfietsers, de 16- en 17-jarigen nog eens dubbel zoveel risico lopen als andere bromfietsers;

het grote risico van jonge bromfietsers enerzijds te maken heeft met leeftijdsspecifieke kenmerken van de bestuurder en anderzijds met de voertuigeigenschappen;

bij jonge bromfietsers de jeugdige overmoed een rol speelt: ze overschatten hun vaardigheden, hun vermogen om kennis om te zetten in veilig verkeersgedrag is beperkt, ze rijden met te hoge snelheden en ze dragen niet altijd een helm;

daarnaast de bromfiets een evenwichtsvoertuig is, waarmee relatief hoge snelheden behaald kunnen worden en weinig bescherming biedt aan zijn bestuurder;

veel bromfietsers die op het fietspad reden, voor die tijd op kruispunten in botsing kwamen met afslaande automobilisten;

door de relatief hoge snelheid van bromfietsers afslaande automobilisten vaak werden verrast door snel naderende bromfietsers;

gezien bovenstaande overwegingen sinds december 1999 bromfietsers binnen de bebouwde kom over het algemeen gebruik moeten maken van de rijbaan;

sinds bromfietsers zich tussen het autoverkeer mengen, dit type ongeval sterk is verminderd;

de wegbeheerder door middel van borden kan aangeven waar bromfietsers het verplichte fiets/bromfietspad moeten gebruiken en waar de rijbaan;

buiten de bebouwde kom bromfietsers bij voorkeur gebruik maken van het verplichte fiets/bromfietspad;

sinds de invoering van ‘Bromfiets op de rijbaan' het aantal geregistreerde bromfietsslachtoffers gedaald is;

in Rothem binnen de bebouwde kom op de wegen Maastrichterweg, Klinkenberg, Ambyerweg en Kruisdonk bromfietsers nog niet verplicht zijn de rijbaan te gebruiken;

de Maastrichterweg, Klinkenberg, Ambyerweg en Kruisdonk gecategoriseerd zijn als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 80 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur binnen de bebouwde kom;

de wegen vormgegeven zijn (worden) conform Duurzaam Veilig;

het vanuit oogpunt verkeersveiligheid wenselijk is dat bromfietsers op genoemde wegen verplicht worden de rijbaan te gebruiken;

dit bereikt wordt door het instellen van verplichte fietspaden;

door het geringe snelheidsverschil (maximumsnelheid voor bromfietsers is 45 km/uur) dit niet leidt tot problemen voor het overige verkeer;

de locatie van de overgang van bromfietsers tussen rijbaan en fiets/bromfietspad extra aandacht vergt;

de komgrens een gebruikelijke locatie hiervoor is;

op de Ambyerweg, Maastrichterweg en Kruisdonk voldoende ruimte beschikbaar is om de overgang verkeersveilig in te richten;

vanuit Duurzaam Veilig aanbevolen is om op rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang te zetten;

hiertoe de voorrangsregeling op de rotonde gewijzigd dient te worden waarbij de fietsers voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer;

direct aan de rotonde een belangrijke bushaltevoorziening van Rothem en een tankstation gelegen zijn;

beide voorzieningen voetgangers aantrekken;

op de Ambyerweg een oversteekvoorziening voor de voetgangers ontbreekt;

de oversteekbaarheid voor voetgangers op de Ambyerweg en Klinkenberg vanwege de hoge verkeersintensiteit in het geding is;

het realiseren van een voetgangersoversteekplaats (vop [zebra]) op de rotonde bijdraagt aan een betere oversteekbaarheid voor de voetganger;

met deze maatregel in navolging van de fietsers namelijk ook de voetgangers voorrang krijgen op het overige verkeer;

op de Klinkenberg ter plaatse van het busstation een oversteekplaats is aangegeven door middel van kanalisatiestrepen;

in het kader van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer de bushaltevoorziening in Rothem voor iedereen toegankelijkheid moet zijn;

de realisatie van een voetgangersoversteekplaats (zebra) hiertoe kan bijdragen;

de realisatie van voetgangersoversteekplaatsen slechts een minimaal effect heeft op de doorstroming van autoverkeer;

op de rotondetakken Maastrichterweg en Kruisdonk vanwege het lage aantal oversteekbewegingen zebra’s geen toegevoegde waarde hebben en juist kunnen leiden tot schijnveiligheid voor de voetgangers (voetgangers nemen voorrang terwijl verkeer het gemotoriseerde verkeer door de lage voetgangersintensiteit geen voetgangers verwacht);

overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

het ontwerp-besluit bekend is gemaakt en ter visie heeft gelegen vanaf 23 juli t/m/ 2 september 2014;

er geen zienswijzen zijn ingekomen en er bovendien geen reden zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

 • 1.
  Het invoeren van een verplicht gebruik van de rijbaan voor bromfietsers binnen de bebouwde kom van Rothem voor de wegen Maastrichterweg, Klinkenberg, Ambyerweg en Kruisdonk.
 • 2.
  Hiertoe dienen de volgende verkeersborden verwijderd te worden:
  • -
   zeven RVV-borden G12a (fiets/bromfietspad);
  • -
   één RVV-bord G12b (einde fiets/bromfietspad).
 • 1.
  Hiertoe dienen de volgende verkeersborden geplaatst te worden:
  • -
   tien RVV-borden G11 (verplicht fietspad);
  • -
   één RVV-bord G12 (einde verplicht fietspad).
 • 1.
  Het aanbrengen van in totaal 2 vop’s door middel van dwars op de wegas aangebrachte markering (witte strepen) op de rotondetakken Ambyerweg en Klinkenberg.
 • 2.
  De voorrangsregeling op de rotonde te wijzigen waarbij de fietsers (en voetgangers) voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer.
 • 3.
  Hiertoe dienen de haaientanden op de fietspaden verwijderd te worden en op de rijbaan worden haaientanden geplaatst direct vóór het fietspad (of in geval van de Ambyerweg en Klinkenberg vóór de vop).

Meerssen, 23 september 2014.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat

Beleidsadviseur Ruimte

E.H.G. Moonen

Bijlage bij verkeersbesluit