Gemeente Meerssen | Onderwerp: Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Officiele publicatie

Onderwerp: Individuele gehandicaptenparkeerplaats

•Individuele gehandicaptenparkeerplaats Burg. Murisstraat te Meerssen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gezien het verzoek van de heer H.F. Vijgen, wonende aan de Burg. Murisstraat 86 te 6231 GM Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe nabijheid van de Burg. Murisstraat 86;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende dat,

blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de voordeur;

het CIZ Maastricht inmiddels positief heeft geadviseerd;

gezien de beschikbaarheid van algemene parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de woning van betrokkene er weliswaar voldoende parkeergelegenheid is, doch de beperkte breedte van de parkeerplaatsen bemoeilijkt het in- en uitstappen in diens auto;

dat het wenselijk is een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de directe nabijheid van de Burg. Murisstraat 86 te Meerssen;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

BESLUITEN:

1.door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord 62-BLGS een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen,21 mei 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

tekening bebording Burg. Murisstraat