Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

 • -
  het wijzigen van de maximumsnelheid, het instellen van een inhaalverbod en regelen van de voorrangssituatie Nieuwe Vliekerweg – Bamfordweg (inclusief nieuwe verbindingsweg) en
 • -
  het aanwijzen van het verplicht fiets/bromfietspad.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in (o.m. artikel 12) het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Mede gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2006, waarbij de bebouwde komgrenzen zijn vastgelegd ingevolge de Wegenverkeerswet;

Overwegende,

dat de Nieuwe Vliekerweg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg en conform deze categorisering een maximale snelheid kent van 80 km/uur;

dat de Bamfordweg is gelegen binnen de bebouwde kom van Ulestraten;

dat een nieuwe rechtstreekse verbinding is gemaakt tussen de Nieuwe Vliekerweg en de Bamfordweg, welk weggedeelte gelegen is buiten de bebouwde kom van Ulestraten;

dat de Nieuwe Vliekerweg een aantal kruisingen heeft met wegen in Schietecoven alsmede een groot aantal perceelontsluitingen kent, waardoor veelvuldig sprake is van de Nieuwe Vliekerweg op en afrijdend (agrarisch) verkeer;

dat verlaging van de gebruikelijke snelheid van 80 km/uur vanuit verkeersveiligheid de voorkeur geniet en ook passend wordt geacht;

dat op zowel de Nieuwe Vliekerweg als de Bamfordweg (inclusief de nieuwe verbindingsweg daartussen) een algemeen inhaalverbod passend wordt geacht om de verkeersveiligheid te waarborgen, gelet op de veelheid conflictsituaties die kunnen ontstaan als gevolg van de Nieuwe Vliekerweg en de Bamfordweg op en afrijdend (agrarisch) verkeer;

dat het inhaalverbod via een dubbele ononderbroken as-markering kan worden aangegeven;

dat, gelet op de nieuwe maximale snelheid, het inhaalverbod ook geldt voor het inhalen van landbouwvoertuigen;

dat conform de richtlijnen van duurzaam veilig de bromfietsers binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk op de rijbaan moeten worden afgewikkeld;

dat echter een vrijliggend fietspad is aangelegd langs het gehele traject rondom de luchthaven MAA en gelet op de uniformiteit de bromfietsers bij de komgrens van Ulestraten (Bamfordweg) niet via de rijweg worden geleid en verplicht zijn gebruik te maken van het fiets/bromfietspad;

dat genoemde wegen in beheer zijn van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg Zuid;

dat de politie schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar is en derhalve voor de politie aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 27 januari t/m 8 maart 2016;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen tijdens genoemde periode;

dat er geen reden zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

 • 1.
  door middel van het plaatsen van de borden A01(60zb) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de maximumsnelheid op de Nieuwe Vliekerweg en de nieuwe verbindingsweg tot aan de bebouwde komgrens vast te stellen op 60 km/h;
 • 2.
  door middel van een dubbele ononderbroken markering een inhaalverbod in te stellen op de Nieuwe Vliekerweg, de nieuwe verbindingsweg en de Bamfordweg;
 • 3.
  door middel van het plaatsen van de borden B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de voorrangsregeling te duiden op de kruispunten van de Nieuwe Vliekerweg (= voorrangsweg) met de Vliegveldweg, Bokstraat, Hekstraat, op de nieuwe kruising Nieuwe Vliekerweg – nieuwe gedeelte Bamfordweg en op de kruising met de Burgemeester Visschersstraat;
 • 4.
  door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van het langs de rijbaan (deel) Vliegveld, Nieuwe Vliekerweg, nieuwe verbindingsweg en Bamfordweg gelegen vrijliggend fiets/bromfietspad;
 • 5.
  e.e.a. zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Meerssen, 10 maart 2016.

Krachtens mandaat,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen,

Beleidsadviseur Ruimte

Bijlage: Bebordingsplan verkeerbesluit Nieuwe Vliekerweg Bamfordweg

Toelichting:

Wat betreft de 60 km zone zijn overal zone borden geplaatst en zijn de op de tekening weergegeven borden 1 en 2 aparte borden aan beide zijde weg en bord 3 zijn twee borden met de rug tegen elkaar geplaatst aan de rechterkant van de weg waar men de zone inrijd t.p.v. van de Vliek, Hekstraat en Bokstraat.

De 60 km zone begint pas bij overgang Bamfordweg (bestaand) naar nieuw deel Bamfordweg na de komportalen. Het nieuwe deel van de Bamfordweg is 50 km binnen de bebouwde kom.

Verder is bij elke aansluiting zijweg twee maal bord G12 a met onderbord geplaatst zowel links- als rechts van de aansluiting bij vervolg van het fietspad.

Bij elke aansluiting zijweg borden B04 en B05 geplaatst en B06.

Relevante documenten en links