Gemeente Meerssen | Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals

Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals

2017/ 2077

De directeur van de RUD Zuid-Limburg

Gelet op:

 • -
  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het “Mandaatbesluit van de gemeente Vaals aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 1 januari 2017”;

besluit:

 • 1.
  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.
 • 2.
  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U06, U08, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals d.d. 1 juli 2013.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals d.d. 1 januari 2017.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

Maastricht, 9 januari 2017

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur RUD Zuid-Limburg

Relevante documenten en links