Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg

2017/ 25779

De directeur van de RUD Zuid-Limburg

Gelet op:

 • -
  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het “Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg aan Directeur RUD Zuid-Limburg” d.d. 31 maart 2017”;

besluit:

 • 1.
  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.
 • 2.
  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U05, U07, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 31 maart 2017.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten d.d. 1 augustus 2013.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 31 maart 2017.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

Maastricht, 11 april 2017

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur RUD Zuid-Limburg