Gemeente Meerssen | Noodverordening wateroverlastramp gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Verordening van de burgemeester van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de wateroverlastramp die de gemeente Meerssen en wijde omgeving heeft getroffen

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE MEERSSEN,

OVERWEGENDE

dat te verwachten is, dat naar aanleiding van de wateroverlastramp die de gemeente Meerssen en wijde omgeving heeft getroffen alsmede haar directe en indirecte waarneembare gevolgen, velen naar de gemeente Meerssen zullen komen om het rampgebied te bekijken;

dat deze toestroom van personen alsmede hun aanwezigheid, naar gevreesd moet worden, zal leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en een ernstig gevaar voor de openbare orde, de veiligheid van mens en dier alsmede de verkeersveiligheid veroorzaakt en dat met het oog daarop maatregelen getroffen dienen te worden,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1

1.

Het is een ieder verboden zich binnen het rood omlijnde gebied op de bij deze verordening behorende tekening te bevinden behoudens voor zover:

  • a.
    De betrokkene aantoont aldaar woonachtig te zijn en op het opgegeven adres permanent verblijft;
  • b.
    De betrokkene aantoont aldaar zijn beroep of bedrijf gevestigd te hebben dan wel heeft uitgeoefend en aantoonbaar werkzaamheden verricht dan wel laat verrichten inhoudende het opruimen, reinigen, herstellen en/of vernieuwen ten gevolge van de wateroverlastramp;
  • c.
    De betrokkene aantoont gevraagde hulp te bieden direct verband houdend met de gevolgen van de wateroverlastramp.
2.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester van de gemeente Meerssen bekend is gemaakt dat het is opgeheven

Artikel 2

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar vaststelling en bekendmaking.

Meerssen, 21 juli 2021
De burgemeester van Meerssen
M.A.H. Clermonts – Aretz

Bijlage 1