Gemeente Meerssen | Meerssen - instellen maximum snelheid van 60km/uur en het uitbreiden van de 30 km-zone - diverse locaties, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen maximum snelheid 60 km/uur en uitbreiden 30 km-zone - diverse locaties, Meerssen

Instellen maximum snelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom

(Deelgebied: Weg van Ulestraten naar Schimmert tot de gemeentegrens en Humcoven)

en het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Ulestraten

(Deelgebied: Pastoor Van Eysstraat, Sint Catharinastraat en Vliek.)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers ;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

 • 1.
  de maximum snelheid van 80 km per uur op de Weg van Ulestraten naar Schimmert buiten de bebouwde kom van Ulestraten tot de gemeentegrens terug te brengen naar 60 km per uur; 
 • 2.
  de maximum snelheid van 50 km per uur op de Pastoor van Eijsstraat binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug te brengen naar 30 km per uur; 
 • 3.
  de maximum snelheid van 50 km per uur op Sint Catharinastraat vanaf de kruising met Vliek tot aan de bebouwde komgrens van Ulestraten terug te brengen naar 30 km per uur; 
 • 4.
  de maximum snelheid van 50 km per uur op Vliek binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug te brengen naar 30 km per uur; 
 • 5.
  de maximum snelheid van 80 km per uur op Humcoven buiten de bebouwde kom van Ulestraten tot de bebouwde kom van Meerssen terug te brengen naar 60 km per uur;     

Motivering

De gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hoog gewaardeerd. 

Op de middel en lange termijn is het de bedoeling om binnen de kernen de inrichting van de weg te optimaliseren door toevoegen van wegen aan het 30km/uur gebied en waar mogelijk aanvullende maatregelen toe te passen in bestaande 30km/uur gebieden.  

Wat voor de wegen binnen de bebouwde kom geldt, gaat ook gelden voor de wegen buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat wegen die buiten de bebouwde kom liggen als 60km/uur worden ingericht. De uitvoering van dit beleid gebeurd vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt. 

Samen met de reconstructie van de Sint Catharinastraat in Ulestraten wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid. 

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is. 

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat: 

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit: 

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
   aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.     

Aanpak en inrichting 

Bebording 60 km per uur zone

In de bestaande komportalen worden RVV A1 borden (zone 60) gemonteerd.

Dat wil zeggen dat de maximum snelheid wordt verlaagd naar 60 km per uur waarbij de komborden een duidelijke herkenbare zone in- en uitgang aanduiden.

De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 60 km zone markering bestaande uit een dubbele streep met 60 aanduiding uitgevoerd in thermoplast.

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 1.
  Weg van Ulestraten naar Schimmert ter hoogte van de gemeentegrens;
 • 2.
  Nieuwe Vliekerweg in de aanwezige komborden;
 • 3.
  Humcoven in de aanwezige komborden Ulestraten en de komborden Meerssen. 

Bebording 30 km per uur zone

Door de reconstructie van een gedeelte van de Sint Catharinastraat is er een mogelijkheid ontstaan om 30 km zone uit te breiden en de maximum snelheid aan te passen van 50km/uur naar 30 km per uur.

Concreet betekent dit dat er zoneportalen met A1 (zone 30) worden geplaatst.

Dat wil zeggen dat de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur met duidelijk herkenbare zone in- en uitgangen door middel van poort-constructies.

De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 30 km zone markering bestaande uit een dubbele streep met 30 aanduiding uitgevoerd in thermoplast. 

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 4.
  Pastoor Van Eijsstraat ter hoogte van de huidige locatie kombord Ulestraten;
 • 5.
  Nieuwe Vliekerweg ter hoogte van de huidige locatie kombord Ulestraten;
 • 6.
  Vliek ter hoogte huidige locatie kombord Ulestraten. 

Vervangen of verwijderen bebording

RVV borden A0150 in de komportalen worden vervangen door A0130zb;

RVV bord B04,B05 en B06 nabij T-splitsing Pastoor van Eijsstraat-Langs de Gewannen komen te vervallen;

RVV bord A0130zb, A0130ze, B04, B05 en B07 nabij de T-splitsing Vliek-Bekerweg komen te vervallen;

RVV bord B04, B05 en B06 nabij de T-splitsing Vliek-Vliek komen te vervallen;

RVV bord B04, B05 en B07 nabij de T-splitsing Sint Catharinastraat met Vliek komen te vervallen;

Verwijderen/vervangen van markeringen;       

Belangenafweging

 • -
  zowel de Weg van Ulestraten naar Schimmert als Humcoven zijn gebiedsontsluitingswegen tussen de kernen, voor dit soort wegen is een maximumsnelheid van 60 km/u gangbaar;
 • -
  bovengenoemde weggedeelten zijn in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom;
 • -
  dat op de genoemde gebiedsontsluitingswegen de snelheidslimiet 80 km per uur is;
 • -
  dat er een uitbreiding komt van de 30 km-zone waarbij de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van Ulestraten 30 km per uur wordt;
 • -
  dat het daardoor gewenst is op om de weggedeelten grenzend aan deze bebouwde kom de snelheidslimiet naar maximaal 60 km per uur te brengen;
 • -
  dat er zowel bestuurlijk als bij omwonenden draagvlak is voor het uitbreiden van de 30 km-zone in Ulestraten en het verlagen van de snelheid van 80 km/h naar 60 km/h op wegen buiten de bebouwde kom.
 • -
  de maximumsnelheid van 30 km/u in overeenstemming dient te zijn met het wegbeeld ter plaatse, hetgeen betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving; 

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politie district Maastricht, Basisteam Heuvelland;  

dat de politie schriftelijk op 17 november 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is; 

Besluiten 

In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Ulestraten, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: 

 • I)
  Het terugbrengen van de snelheid van 80 km/uur naar 60km/uur op wegen buiten de bebouwde kom:
  • 1.
   Weg van Ulestraten naar Schimmert vanaf de gemeentegrens;
  • 2.
   Nieuwe Vliekerweg ;
  • 3.
   Humcoven
 • II)
  Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Ulestraten
  • 4.
   Pastoor Van Eijsstraat;
  • 5.
   Nieuwe Vliekerweg;
  • 6.
   Vliek
 • III)
  dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant. 

Meerssen, 19 december 2019

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

  

F.W.M Spees.

   

Bijlage Bebording verkeersmaatregelen Ulestraten

                     

Overzichtstekening

                                           

1.Maximum snelheid van 80 km per uur op de Weg van Ulestraten naar Schimmert buiten de bebouwde kom van Ulestraten terug te brengen naar 60 km per uur;

2.Maximum snelheid van 50 km per uur op de Pastoor van Eijsstraat binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug te brengen naar 30 km per uur;

3.Maximum snelheid van 50 km per uur op Sint Catharinastraat vanaf de kruising met Vliek tot aan de bebouwde komgrens van Ulestraten terug brengen naar 30 km per uur;

4.Maximum snelheid van 50 km per uur op de Nieuwe Vliekerweg binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug brengen naar 30 km per uur;

5.Maximum snelheid van 80 km per uur op Humcoven buiten de bebouwde kom van Ulestraten tot de bebouwde kom van Meerssen terug brengen naar 60 km per uur;

        

 • 1.
  Maximum snelheid van 80 km per uur op de Weg van Ulestraten naar Schimmert buiten de bebouwde kom van Ulestraten terug brengen naar 60 km per uur;

Komgrens Ulestraten-A0160fs monteren in komportaal

Gemeentegrens, zoneportaal 60 km/uur

                        

 • 2.
  Maximum snelheid van 50 km per uur op de Pastoor van Eijsstraat binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug te brengen naar 30 km per uur;

 Komgrens Ulestraten, Pastoor van Eijsstraat A0130fs monteren in komportaal                          

 • 3.
  Maximum snelheid van 50 km per uur op Sint Catharinastraat vanaf de kruising met Vliek tot aan de bebouwde komgrens van Ulestraten terug brengen naar 30 km per uur;

Komgrens Ulestraten nabij Vliek A0130fs monteren in komportaal                       

 • 4.
  Maximum snelheid van 50 km per uur op de Nieuwe Vliekerweg binnen de bebouwde kom van Ulestraten terug brengen naar 30 km per uur;

Komgrens Ulestraten, Nieuwe Vliekweg A0130fs monteren in komportaal                          

 • 5.
  Maximum snelheid van 80 km per uur op Humcoven buiten de bebouwde kom van Ulestraten tot de bebouwde kom van Meerssen terug brengen naar 60 km per uur;

Komgrens Ulestraten A0160fs monteren in komportaal

Komgrens Meerssen A0160fs monteren in komportaal