Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020

Officiele publicatie

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent mandaat werkgeverscommissie (Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen,

gezien het voorstel van het Presidium van de gemeenteraad van Meerssen d.d. 2 december 2019;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen, en het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de Werkgeverscommissie 2020;

B E S L U I T:

vast te stellen: Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2.

De bevoegdheid tot ondertekenen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten met de Griffier is gemandateerd aan de voorzitter van de Werkgeverscommissie.

Artikel 3.

Bij afwezigheid van de voorzitter van de Werkgeverscommissie voert de plaatsvervangend voorzitter van de Werkgeverscommissie de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheid uit.

Artikel 4.

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020' en treedt in werking op 01-01-2020.