Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent mandaat bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020)

De buitengemeente (n) Meerssen,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien:

 • -
  de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
 • -
  de Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020 en de vigerende Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen;
 • -
  het Bestuursconvenant dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beekdaelen, Stein en het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling VIXIA, ieder voor zover bevoegd, in overweging hebben genomen, overeengekomen en getekend op 8 oktober 2019;
 • -
  de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;
 • -
  er sprake is van Wsw-werknemers die formeel in dienst zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw, maar welke woonachtig zijn in zogenaamde “buitengemeenten”: gemeenten die niet deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw, noch aan de Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020;
 • -
  de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van deze buitengemeenten aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen een mandaat kunnen verlenen met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in relatie tot de voornoemde Wsw-werknemers, waarin de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen wordt toegestaan ondermandaat te verlenen;

Overwegende dat het doelmatig is dat er gebruik gemaakt wordt van mandaat bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

BESLUITEN:

Vast te stellen het “Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw 2020”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.
  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb;
 • b.
  bestuursorgaan: (het college van) burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester;
 • c.
  buitengemeente: gemeente die niet deelneemt aan de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw, noch aan de Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020, maar waarvan een inwoner wel als Wsw-medewerker formeel in dienst is van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw en waarvan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een mandaat heeft verleend – met toestemming tot het verlenen van ondermandaat – aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening ten aanzien van deze Wsw-medewerker;
 • d.
  machtiging: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
 • e.
  mandaat: de bevoegdheid om namens de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de buitengemeente(n) in ondermandaat, besluiten te nemen binnen de reikwijdte van dit mandaatbesluit. Onder mandaat wordt in dit mandaatbesluit mede verstaan volmacht en machtiging;
 • f.
  mandaatbesluit: het onderhavige “Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw 2020”, zoals vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
 • g.
  ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander;
 • h.
  volmacht: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2 Reikwijdte mandaat- en ondermandaatbesluit

1.

Voor de uitoefening van de bevoegdheden van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de buitengemeente(n) wordt (onder)mandaat verleend aan het (cluster)Hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen en aan de directeur van Vixia B.V., met betrekking tot:

 • -
  de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening,
  evenals de in relatie tot deze taak nodige:
 • -
  financiële verwerking, verantwoording en interne controle;
 • -
  archivering;
 • -
  voorbereiding in het kader van aanhangig gemaakte bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures evenals het in dit kader voeren van verweer (NB. Voor de behandeling van bezwaarschriften geldt dat de commissie voor de bezwaarschriften van de centrumgemeente adviseert en de vigerende Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen van toepassing is);
 • -
  voorbereiding in het kader van verzoeken om voorlopige voorzieningen, welke aanhangig worden gemaakt in het kader van lopende bezwaar-, beroeps- en/of hoger beroepsprocedures en het in dit kader voeren van verweer;
 • -
  voorbereiding en het voeren van verweer in het kader van verzet-, herzienings- en andere procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  afhandeling van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik overheidsinformatie, de Algemene verordening gegevensbescherming zulks voor zover betrekking hebbende op voornoemde wet- en regelgeving;
 • -
  afhandeling van ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en anderszins;
 • -
  uitvoering van alle op deze wetten gebaseerde nadere regelgeving, verordeningen en beleidsregels.
2.

Het (cluster)Hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen en de directeur van Vixia B.V. wordt met betrekking tot het bovenbeschreven mandaat toegestaan ondermandaat te verlenen, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hier niet tegen verzet.

3.

Dit mandaat vervalt met ingang van de datum waarop geen inwoners meer uit de betreffende buitengemeente(n) in dienst zijn van de GR Participatiebedrijf.

Artikel 3 De ondertekening van besluiten en overeenkomsten

1.

Een op grond van dit mandaatbesluit krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluit dient te vermelden dat het namens de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de buitengemeente bij wie de bevoegdheid berust, is genomen.

2.

Een besluit dat in mandaat of in ondermandaat is genomen, dient als volgt te worden ondertekend:

Burgemeester en wethouders van [invullen: de buitengemeente bij wie de bevoegdheid berust],

namens dezen,

functienaam van de (onder)gemandateerde,

de handtekening van de (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van de naam van deze (onder)gemandateerde

Burgemeester van [invullen: de buitengemeente bij wie de bevoegdheid berust],

namens deze,

functienaam van de (onder)gemandateerde,

de handtekening van de (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van de naam van deze (onder)gemandateerde

Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

1.

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

2.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020”.

Meerssen, 24 maart 2020
de secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz