Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent mandaat voor de uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen)

Het College van burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen,

gelet op:

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 10:4 Awb mandatering aan een niet-onderqeschikte);

mede gelet op:

de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

de vigerende Dienstverleningsovereenkomst Wvggz tussen gemeente Meerssen en gemeente Maastricht

BESLUIT

vast te stellen het

Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.
  mandaat
  de bevoegdheid om namens het College van burgemeester en wethouders van Gemeente Meerssen, besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen zoals in dit mandaatbesluit vermeld.
 • b.
  het mandaatbesluit
  het "Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen" zoals vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen.
 • c.
  gemandateerde
  het in het mandaatbesluit genoemde College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit

1.

Voor het uitoefenen van de bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen vermeld in artikel 5:2 en 5:16 Wvggz wordt mandaat verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

2.

Voor het uitoefenen van de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op klachten over gedragingen bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht in het kader van de uitoefening van de opgedragen taken/bevoegheden vermeld in artikel 5:1, 5:2 en 5:16 van de Wvggz wordt eveneens mandaat verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

3.

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht is bevoegd bij afzonderlijk besluit ten aanzien van de uitoefening van de in het eerste en tweede lid bedoelde mandaten, ondermandaat te verlenen. De verlening van ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis gebracht van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen.

4.

De gemandateerde stemt in met de mandaatverlening (artikel 10:4 Awb).

Artikel 3 Gebruik mandaat

Van het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid past binnen de hiervoor bestemde budgetten en afspraken zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst Wvggz tussen gemeente Meerssen en gemeente Maastricht.

Artikel 4 Machtiging

Voor de op grond van artikel 5:1 en artikel 5:2, lid 2 Wvggz te verrichten feitelijke handelingen zal door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen machtiging worden verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht (met de bevoegdheid tot het verlenen van submachtiging).

Artikel 5 Terugkoppeling

1.

Van de op grond van dit besluit tot stand gekomen besluiten worden onder verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht per kwartaal/jaarbasis overzichten opgesteld.

2.

De in het voorgaande lid vermelde overzichten worden ter kennis gebracht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen.

Artikel 6 De ondertekeningvan primaire besluiten

1.

Een krachtens mandaat genomen primair besluit dient te vermelden dat het besluit namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen is genomen.

2.

Een besluit dat in mandaat is genomen namens het College dient als volgt te worden ondertekend:

Namens Burgemeester en wethouders van Meerssen, Burgemeester en wethouders van Maastricht,

de secretaris, de burgemeester,

3.

Een besluit dat in ondermandaat is genomen namens het College dient als volgt te worden ondertekend:

Namens burgemeester en wethouders van Meerssen, Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Namens dezen,

functienaam van de ondergemandateerde ,

de handtekening van de ondergemandateerde ,

en onder vermelding van de naam van de ondergemandateerde .

Artikel 7 Inwerkingtreding

Bekendmaking vindt plaats door de gemeente Meerssen op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze.

Dit besluit gaat met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het "Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen".

College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen, d.d. 07-07-2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen
de secretaris
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz