Gemeente Meerssen | Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Weert 85-89, 6231 RE Meerssen

Officiele publicatie

Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Weert 85-89, 6231 RE Meerssen

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend: Op 7 december 2017 is een aanmeldingsnotitie in het kader van de herbestemming van het Rijksmonument de Weerterhof, Weert 85-89 te Meerssen tot crematorium en uitvaartcentrum ingediend. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportagebeoordeling op basis van artikel 7.2 lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer junctie artikel 2, tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage.

Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 besloten dat voor het betreffende initiatief en locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt.

Terinzage

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen van 4 januari tot en met 14 februari 2018 tijdens de openingsuren ter inzage op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043).

Toelichting

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de Omgevingsvergunningprocedure.