Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verkeersregulering centrumplan Bunde - Bunde

Officiele publicatie

Verkeersbesluit inzake verkeersregulering Centrumplan Bunde

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat in de Pletsstraat het Centrumplan Bunde wordt gerealiseerd;

dat de mobiliteit naar en vanaf het Centrumplan Bunde noopt tot diverse verkeersmaatregelen teneinde de veiligheid van de verkeersdeelnemers zo goed mogelijk te waarborgen;

dat in samenspraak met betrokken partijen een inrichtingsplan tot stand is gekomen van de

percelen gelegen tussen Pletsstraat 16 en 24, hierna te noemen Centrumplan Bunde inclusief de ontsluiting van het Centrumplan Bunde met de Pletsstraat;

dat uit het inrichtingsplan verkeersmaatregelen voortvloeien die vervat dienen te worden in een verkeersbesluit;

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen

te zijn;

dat binnen de gemeente Meerssen per kern ten minste één elektrisch oplaadpunt aanwezig moet zijn in de openbare ruimte;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat in het kader van inclusief beleid op parkeerplaatsen ten minste een parkeerplaats

voor minder-validen aanwezig dient te zijn;

dat gelet op de locatie vijf parkeerplaatsen voor mindervaliden opportuun worden geacht;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 12 juni heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 14 juni 2019

t/m 26 juli 2019;

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

BESLUITEN:

1. door middel van stopbord B7 volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met stopstreep markering, het stopgebod te duiden voor verkeer dat vanaf het Centrumplan Bunde de Pletsstraat oprijdt;

2. door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van vier parkeerplaatsen op de parkeerplaats

Centrumplan Bunde;

3. door middel van het plaatsen van markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, vijf parkeerplaatsen (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaatsen op de parkeerplaats van het Centrumplan Bunde;

4. door middel van bord E7 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een gedeelte op het nieuwe parkeerterrein bij de winkels ter hoogte van de

zoals weergegeven in de bijlage van dit verkeersbesluit, aan te wijzen als laad en loshaven op de door middel van verkeersbord model E07 conform bijlage 1 van het RVV 1990;

5. het aanwijzen van het pad gelegen tussen Centrumplan Bunde en het Agnesplein tot

voetpad door het plaatsen van borden model G7 van Bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 26 juli 2019.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M. Spees

(beleidsmedewerker Ruimte)

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit

Relevante documenten en links