Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Markt 4, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Markt 4, Meerssen

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gezien het verzoek van mevrouw Y.H.J.A Durenkamp, wonende Markt 4, 6231 LS te Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicapten-parkeerplaats (GPP) op kenteken nabij de woning;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

Dat de “Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019” op 6 november 2019 bekend zijn gemaakt via een publicatie in het weekblad De Geulbode

en op de website van de gemeente Meerssen en dat deze beleidsregels ook bekend zijn gemaakt

via de landelijke website www.officiëlebekendmakingen.nl;

dat dit betekent dat deze beleidsregels in werking treden met ingang van 7 november 2019;

dat op basis van de beleidsregels de aanvraag voor een GPP op kenteken getoetst wordt aan de volgende criteria:

 • de aanvrager of diens partner dient in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart óf de aanvrager of diens partner is bestuurder van een invalidenvoertuig en beiden staan op hetzelfde woonadres ingeschreven;
 • het motorvoertuig staat geregistreerd op uw woonadres;
 • de aanvrager dient door een externe instantie gekeurd te worden op zijn/haar maximale loopafstand en/of de aanvrager als passagier niet alleen gelaten kunt worden, ook niet voor korte tijd;
 • voor de aanvrager bestaat niet de mogelijkheid om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien op eigen terrein (garage, carport, oprit etc.);
 • er is de mogelijkheid aanwezig om binnen de door de keuringsinstantie vastgestelde maximale loopafstand een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van landelijke normen;
 • door het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid op de weg niet in het gedrang komen (dit is onder meer het geval ter plaatse van een stopverbod of in de nabijheid van een hoek van een straat);
 • de aanvrager dient akkoord te gaan met betaling van de voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken. Indien de aanvraag wordt geweigerd gaat de aanvrager akkoord met betaling van 10% van de verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken (leges voor behandelen van de aanvraag). Ingeval van opheffing van de GPP op kenteken, vindt geen restitutie plaats van de gemaakte kosten;

dat de mevrouw Durenkamp in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

dat het motorvoertuig met kenteken H-446-JH staat geregistreerd op het woonadres van aanvrager;

dat door Argonaut Advies BV een medische indicatie is gegeven waaruit blijkt dat de

maximale loopafstand van aanvrager maximaal 25 meter bedraagt;

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de meest praktische toegang tot het perceel/de woning;

dat voor aanvrager niet de mogelijkheid bestaat om op eigen terrein te voorzien in een eigen parkeerplaats;

dat het mogelijk is om op de gevraagde locatie een GPP te realiseren, die voldoet aan de geldende richtlijnen van het CROW en de daarop van toepassing zijnde landelijke normen;

dat door het toewijzen van de GPP op kenteken de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt, omdat er ter plaatse al sprake was van een openbare parkeerplaats;

dat de auto van aanvraagster regulier deel uit maakt van de auto’s die op de Kruisstraat geparkeerd worden;

dat het realiseren van een GPP op kenteken geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat aanvrager akkoord is gegaan met de betaling van de voor de aanleg van de GPP verschuldigde kosten;

dat de aanvraag derhalve voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in de “Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Meerssen 2019”;

dat voor zover bekend geen andere belangen onevenredig worden geschaad wanneer de GPP op kenteken wordt toegewezen aan aanvrager;

dat de aanvraag van aanvrager voldoet aan de daarvoor in acht te nemen criteria en dat er derhalve op grond van deze criteria geen weigeringsgrond aan de orde is;

dat toewijzing van de GPP op kenteken mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW over het verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 00 maand 2020 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

BESLUITEN:

 • I.
  aan aanvrager de gevraagde GPP op kenteken toe te wijzen op de parkeerplaats Kruisstraat (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening);
 • II.
  door middel van het plaatsen van een markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) de openbare parkeerplaats aan te merken als GPP gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken H-446-JH

Meerssen, 14-12-2020

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.J.M. Eurlings

M.A.H. Clermonts-Aretz