Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - laad- en loshaven - Spoorstraat Bunde

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het aanbrengen van een laad- en loshaven aan Spoorstraat te Bunde

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen:

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • de bepalingen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij en verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de wegen.
 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers.
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Overwegende:

 • Dat de rijwielhandel Dieteren op de Spoorstraat in Bunde regelmatig wordt bevoorraad met grote vrachtwagens.
 • Deze vrachtwagens door geparkeerde voertuigen langs de Spoorstraat niet kunnen parkeren aan de zijkant van de weg, maar midden op de weg moeten stilstaan.
 • Dat de geparkeerde voertuigen langs de Spoorstraat vlak voor de aansluiting op de Vliegenstraat en de spoorwegovergang zorgen voor een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie.
 • Dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen.
 • Dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft .

Is het gewenst om:

Een laad- en loshaven aan te brengen door middel van markering en voorzien van verkeerbord E07 aan de Spoorstraat, vlak voor de aansluiting met de Vliegenstraat in Bunde. Daardoor kunnen vrachtwagens laden en lossen bij de rijwielhandel en kunnen voertuigen hier niet meer parkeren.

Motivering

In de huidige situatie is het niet mogelijk veilig te laden en lossen op de Spoorstraat bij rijwielhandel Dieteren. Tevens ontstaat er door de geparkeerde voertuigen hier een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

 • In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
 • In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
 • Artikel 12 van het BABW bepaalt dat plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:
 • borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord wordt aangebracht als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d.

Aanpak en inrichting:

Aan de Spoorstraat voor rijwielhandel Dieteren wordt op het wegdek in witte markering een laad- en loshaven aangebracht. Dit vak wordt voorzien van bord E07 dat een laad- en losplaats aanduidt.

Gehoord:

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over deze maatregel met Politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland.
 • dat op 22-11-2022 per mail door de politie kenbaar gemaakt is dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Besluit:

De gemeente Meerssen besluit:

 • Een laad- en loshaven aan te brengen middels markering en voorzien van verkeerbord E07 aan de Spoorstraat, vlak voor de aansluiting met de Vliegenstraat in Bunde.

Bezwaarprocedure

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Meerssen, 24 november 2022 

Namens het college van B&W van Meerssen

P. Alzer

Verkeerskundige/Beleidsmedewerker Verkeer

Bijlage

Het aanbrengen van een laad- en loshaven op de Spoorstraat, aangeduid met verkeersbord E07, vlak voor de aansluiting met de Vliegenstraat, in Bunde.