Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Instellen van een verbodszone voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer - Wonkelestraat, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen van een verbodszone voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer - Wonkelestraat, Meerssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of

van de functie van objecten of gebieden.

Overwegende,

dat er verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van vrachtverkeer door de Wonkelestraat;

dat in de Wonkelestraat al jarenlang sprake is van ernstige schade aan woningen veroorzaakt door zwaar verkeer;

dat het vrachtverkeer in de smalle Wonkelestraat regelmatig voor opstoppingen zorgt, het overige verkeer belemmert, schade toebrengt en hierdoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ernstig in het gedrang komt

dat de ervaren trilling- en geluidshinder door omwonenden hierdoor beperkt wordt;

dat de meest optimale aanrijdroute voor vrachtverkeer naar de agrarische bedrijven loopt via de Vliegveldweg en de Groeneweg. (komende vanaf de A2)

dat er aldus met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer geen onoverkomelijke belemmeringen voor het vrachtwagenverkeer optreden;

dat bij een verbod voor vrachtverkeer het doorgaand vrachtverkeer via andere routes, naar en van hun bestemming, kan blijven rijden;

dat met de maatregel niet alleen de veiligheid op de weg wordt verzekerd en de weggebruikers

worden beschermd, maar ook de door het (vracht)verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt beperkt;

dat de invoering van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

Motivering

Er komen regelmatig klachten en meldingen binnen over overlast van vrachtverkeer op de

Wonkelestraat.

Door middel van het plaatsen van RVV-bord C07. (Officiële betekenis: Gesloten voor

vrachtwagens: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de

toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg)

Met deze maatregel verzekeren we niet alleen de veiligheid op de weg en maar beschermen

we ook de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. De Wonkelestraat is onderdeel van

recreatieve fietsroute. Fietsers ervaren vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen als een

bedreigend gevoel wanneer er een ¨kolos¨ vlak langs dendert.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën

weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   1. doorgetrokken strepen;
  • 2.
   2. aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   3. aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   4. voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   5. gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   6. gele onderbroken strepen
  • 7.
   7. haaientanden

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke

maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is.

Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

 • 1.
  Door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07 (Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verbod voor vrachtverkeer in te stellen zoals aangegeven op de bebordingstekening;
 • 2.
  De ¨Geslotenverklaring voor vrachtverkeer¨ zal worden voorzien van een onderbord met de tekst ¨uitzondering voor bestemmingsverkeer

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat door de politie is aangegeven dat alles opgesomd in genoemd voorstel verkeersbesluit met inachtneming van de daarin genoemde uitvoeringsmaatregelen vast gesteld is dat het handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is.

Opgemerkt dient te worden dat de term 'bestemmingsverkeer' een ruim begrip is en vaak moeilijk controleerbaar is voor de politie.

Besluiten

Het college maakt bekend voornemers te zijn:

 • 1.
  Instellen van een verbodszone voor vracht- en landbouwverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer door middel van plaatsing van de borden C07 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • 2.
  Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Meerssen, 26 oktober 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.