Gemeente Meerssen | GEmeente Meerssen - instellen 30 km en geslotenverklaring -

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

 • het invoeren van een geslotenverklaring (gedurende 24 uur per dag) voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat respectievelijk vanaf:
  • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Bokstraat;
  • kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Hekstraat;
  • kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;
  • kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat;
 • het invoeren van een 30 km zone buiten de bebouwde kom van de Hekstraat en Putstraat rspectievelijk vanaf:
  • kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;
  • kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat;
 • het inrichten van een fietsstraat, buiten de bebouwde kom , voorzien van onderbroken markeringen waardoor een smalle rijloper ontstaat en figuratiemarkeringen “fietsstraat, auto te gast”, van de Hekstraat en Putstraat respectievelijk vanaf:
  • kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;
  • kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat,

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de wegen Hekstraat en Putstraat enerzijds functioneren als toegangsweg voor de gebruikers en aanwonenden van de percelen aan de Hekstraat en de Putstraat en anderzijds een verbinding vormen tussen het centrum van Meerssen en de Ringweg rondom de Luchthaven en het in realisatiefase zijnde bedrijventerrein BMAA;

dat deze verbinding veelvuldig en met name in de ochtend en avondspits gebruikt wordt als sluiproute door gemotoriseerd verkeer dat vanaf het noorden (Vliegveldweg/Nieuwe Vliekerweg) zich een weg zoekt richting Meerssen/Maastricht of (A79) Valkenburg aan de Geul;

dat de hoedanigheid van beide wegen (smal en bochtig) niet zodanig is, dat zij geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer dat deze wegen benut als sluiproute;

dat voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer een alternatieve beter begaanbare route aanwezig is zonder onacceptabele omrijdafstanden;

dat in casu het sluipverkeer tevens leidt tot een niet acceptabele aantasting van het plaatselijke woon- en leefklimaat;

dat tevens beide wegen veelvuldig gebruikt worden voor langzaam verkeer en toeristen verblijvende op de camping D’n Uul;

dat deze verharde wegen in het beheer van de gemeente Meerssen zijn;

dat de wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg II buiten de bebouwde kom;

dat in de huidige situatie door middel van bebording tijdens de spitsen (7:00 – 9:00 en 16:00 – 19:00 uur) op werkdagen de weg gesloten verklaard is voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer;

dat het beleid van de gemeente Meerssen is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen haar eigen gemeentegrenzen verder te verbeteren (bron: Toekomstvisie Meerssen);

dat het derhalve gewenst is dat deze wegen niet meer voor iedereen toegankelijk zijn;

dat uit het oogpunt van het zoveel mogelijk beschermen van weggebruikers en passagiers (art. 2, lid 1b Wegenverkeerswet 1994) het gewenst is om op de Putstraat en de Hekstraat in te richten als een fietsstraat;

dat de 30km-zone in zowel de Putstraat als de Hekstraat wordt verlengd tot buiten de bebouwde kom van de Hekstraat en Putstraat respectievelijk vanaf:

 • kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg tot aan de bebouwde kom Schietecoven.
 • kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat tot aan de bebouwde kom Schietecoven.

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat blijkens het advies van 1 mei 2019, het voorgestelde besluit voor de politie niet handhaafbaar is voor wat betreft het onderbord “m.u.v. bestemmingsverkeer” (OB108);

dat de politie in het advies de volgende overwegingen kenbaar maakt;

dat bestemmingsverkeer volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gedefinieerd wordt met: “bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen”;

dat door de wegbeheerder dit onderbord veelal wordt gehanteerd om in een bepaalde straat of wijk zgn. sluipverkeer tegen te gaan;

dat de verwachting is dat hierbij een fors juridisch spanningsveld gaat ontstaan;

dat het de wegbeheerder bekend moet zijn dat sluipverkeer eerst ontstaat indien weggebruikers in een zodanige verkeerssituatie terechtkomen, dat zij, ook voor henzelf, niet meer de geëigende wegen gaan volgen bijvoorbeeld omdat de opstoppingen daar niet meer aanvaardbaar zijn;

dat in een dergelijke situatie weggebruikers andere wegen gaan zoeken en aldus wordt verkeer ‘sluipverkeer’, wat dan wordt geweerd door inrijdverboden met als onderbord ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’;

dat het niet moeilijk voorspelbaar lijkt dat dergelijke verboden nauwelijks te handhaven zijn voor politie en openbaar ministerie in administratiefrechtelijke procedures;

dat de politie adviseert om ter voorkoming van sluipverkeer oplossingen gezocht dieen te worden via betere aanduiding en bebording van de gewenste routes door Ulestraten en door extra infrastructurele maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld snelheids-remmers die bewerkstelligen dat het gebruik van de onderhavige wegen geen tijdswinst zal opleveren;

dat ons college het in principe wel eens is met voornoemd advies, doch aan het toevoegen van het onderbord OB108 desondanks wenst vast te houden enerzijds in het belang van het betreffende, overigens in omvang beperkte groep, gemotoriseerd bestemmingsverkeer;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 14 juni 2019 t/m

26 juli 2019.

Belangenafweging

De inrichting van de Hekstraat en de Putstraat als fietsstraat is tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Schietecoven (een groep van betrokken bewoners uit Schietecoven) en de gemeente Meerssen.

Uit de wens om een groep kwetsbare verkeersdeelnemers op een intensief gebruikte fietsroute beter te beschermen, is gekozen voor een inrichting waarbij gemotoriseerd verkeer te gast is, en de fietsers als "hoofdgebruiker" wordt gezien. Het verlagen van de maximumsnelheid draagt hier tevens aan bij en prevaleert boven het belang om op deze weg ten behoeve van gemotoriseerd verkeer een hogere maximumsnelheid mogelijk te maken.

Fietsers ervaren een gevoel van onveiligheid op de zowel de Hekstraat als de Putstraat.

De oorzaak hiervan ligt in een aantal omstandigheden. De Hekstraat en de Putstraat fungeert tijdens spitstijden als sluiproute voor gemotoriseerd verkeer.

De Hekstraat en de Putstraat wordt tevens intensief gebruik door schoolgaande fietsers, en buiten spitstijden door recreatief fietsverkeer. De combinatie gemotoriseerd sluipverkeer/fietsers op een smalle weg verhoogt het gevoel van onveiligheid bij de fietsers. Door de snelheid op de Hekstraat en de Putstraat terug te brengen en het markeren van een fietsstraat op de Hekstraat en de Putstraat wordt het voor het gemotoriseerd sluipverkeer minder interessant om van deze route gebruik te maken.

Dit verkeer zal zich sneller tot de hoofdroutes wenden. De inrichting als fietsstraat op de Hekstraat en de Putstraat geeft fietsers een eigen plek op de weg wat tevens bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en het beschermen van deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

BESLUITEN:

• door het plaatsen van bord OB 108 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 tot een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer met onderborden:

“van 00.00 tot 24.00 uur

“uitgezonderd bestemmingsverkeer” (OB 108),

van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat respectievelijk vanaf:

-kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Bokstraat;

-kruispunt Nieuwe Vliekerweg/Hekstraat;

-kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;

-kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat,

(zie afbeelding);

• door het verplaatsen van bord A130zb van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 waardoor de 30 km zone buiten de bebouwde kom wordt gerealiseerd op de Hekstraat en Putstraat respectievelijk vanaf:

-kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg tot aan het kombord Schietecoven

-kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat tot aan het kombord Schietecoven

(zie afbeelding);

• het inrichten van een fietsstraat, voorzien figuratiemarkeringen “fietsstraat, auto

te gast”, van de Hekstraat en Putstraat onderscheidenlijk vanaf:

-kruispunt Humcoven/Humcoverstraat/Visweg;

-kruispunt Vliek/Humcoven/Putstraat,

• dit besluit te publiceren in de Geulbode en op de internetpagina en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Bijlage behoort bij verkeersbesluit Hekstraat/Putstraat dd. 14 juni 2019.

Meerssen, 26 juli 2019.
Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,
F.W.M. Spees
(beleidsmedewerker Ruimte)

Relevante documenten en links