Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Besluit verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Besluit verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat door het college op 8 september 2020 is vastgesteld dat op basis van de adviezen van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geen verrekening van nevenkomsten over 2019 behoeft plaats te vinden.

U kunt dit besluit vinden op www.overheid.nl, www.meerssen.nl of opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen (tel. 14 043).

Tegen de vaststelling van dit besluit geen bezwaar of beroep open.

Besluit inkomsten uit nevenfuncties

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen;

Gelezen het voorstel van het team P&O d.d. 21 augustus 2020;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet, artikel 3.2.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Besluit

Vast te stellen dat er op basis van de bijgevoegde adviezen over 2019 geen (eventuele) neveninkomsten van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 september 2020.

Relevante documenten en links