Gemeente Meerssen | Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg

2015/88050

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2015;

BESLUIT:

Vast te stellen de Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg

Artikel I

De Controleverordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 • A.
  Artikel 1
  • -
   In het eerste lid, onder b wordt “Wet op de Accountant-administratieconsulenten” vervangen door: Wet op het accountantsberoep.
 • B.
  Artikel 3
  • -
   In het vierde lid wordt “op 1 juni” wordt vervangen door: voor 15 april.

Artikel II

De Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 9 december 2015

De secretaris,

De voorzitter,