Gemeente Meerssen | Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020

Officiele publicatie

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent delegatie bevoegdheden aan de werkgeverscommissie

De Raad van de gemeente Meerssen,

gezien het voorstel van het Presidium van de gemeenteraad van Meerssen d.d. 2 december 2019;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit d.d. 14 december 2017 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

gelet op de inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1-1-2020;

B E S L U I T :

vast te stellen: het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020.

Artikel 1

1.

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie over te dragen de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet), alsmede het als werkgever voeren van overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

2.

Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

3.

De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

Korte toelichting

Ad lid 1.

In de situatie tot 1 januari 2020 waarin de Ambtenarenwet nog van toepassing is wordt aan de werkgeverscommissie gedelegeerd het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling (o.a. CAR-UWO). Het personeelshandboek dat in het kader van de WNRA moet worden vastgesteld is hiermee qua zwaarte van de bepalingen vergelijkbaar. De aard van de regeling is niet dermate zwaar dat geen delegatie mogelijk is (een soort nadere/aanvullende regels t.o.v. de landelijke cao voor gemeenteambtenaren).

Het orgaan dat mag besluiten tot het aangaan van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (is de raad o.g.v. 107 en 107 e Gemeentewet), heeft ook de bevoegdheid het personeelshandboek vast te stellen, als een soort van Algemene Voorwaarden waaronder het bereid is te contracteren.

Ad lid 3.

Omdat het om de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid gaat, is er niet langer sprake van mandaat (uitoefenen bestuursrechtelijke bevoegdheden), maar van volmacht. Door de verleningen van de volmacht niet te beperken tot de griffier is er ook een mogelijkheid een andere functionaris volmacht te verlenen voor bijvoorbeeld het goedkeuren van declaraties. Het gaat hier om de materiële uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid binnen de gemeente als privaatrechtelijke entiteit. De vertegenwoordiging van de gemeente als privaatrechtelijke entiteit naar buiten toe geschiedt op grond van artikel 171 Gemeentewet door de burgemeester. In dat kader kan de burgemeester, nadat het materiële privaatrechtelijke besluit is genomen, bijvoorbeeld de griffier opdracht geven / volmacht verlenen tot het tekenen van de arbeidsrechtelijke overeenkomsten voor het griffiepersoneel.