Gemeente Meerssen | Delegatiebesluit

Officiele publicatie

Delegatiebesluit

Betreft:

De Raad van de gemeente Meerssen heeft in haar vergadering d.d. 2 april 2015 besloten:

I. aan het College van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid te besluiten omtrent het onttrekken van wegen aan de openbaarheid op grond van artikel 9 of op grond van artikel 11 van de Wegenwet;

II. aan het College van Burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid om op grond van artikel 201 van de Wegenverkeerswet 1994 de grenzen van de bebouwde kom vast te stellen.

In werking:

15-04 2015

Ter inzage:

vanaf 15-04 2015

Waar ter inzage:

In de gemeentelijke infohoek in de hal van het bestuurscentrum. U kunt raadsbesluit tevens raadplegen op www.meerssen.nl (RIS).