Gemeente Meerssen | Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2020

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent delegatie en mandaat BsGW gemeente Meerssen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

besluiten:

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.
  a. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
 • b.
  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;
 • c.
  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;
 • d.
  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
 • e.
  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;
 • f.
  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen/rechten:

 • a.
  Reinigingsrechten;
 • b.
  Parkeerbelastingen;
 • c.
  Toeristenbelasting;
 • d.
  Reclamebelasting.

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.
  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;
 • b.
  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • c.
  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BSGW.

Dit besluit vervangt het Delegatie en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2019 van 17 december 2019.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen van 24 maart 2020.
Burgemeester en wethouders van Meerssen,
De secretaris,
mr. J.J.M Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz