Gemeente Meerssen | De stimuleringsregeling winkelgebieden Meerssen 2021

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de stimulering voor winkelgebieden (Stimuleringsregeling winkelgebieden Meerssen 2021)

INLEIDING

Het doel van de stimuleringsregeling Meerssen is het stimuleren van de winkelgebieden in de kernen van de gemeente Meerssen zoals beschreven in het “kader stimuleringsregeling Meerssen” Dit document is opgesteld met als doel: “het terugdringen van leegstand in Meerssen met als gewenst resultaat een kwalitatief goed winkelgebied in huidige en toekomstige tijden”. Deze regeling vervangt de regeling uit 2019.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.
  College:
  Het college van burgemeester en wethouders
 • b.
  Detailhandel:
  het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan de eindgebruiker.
 • c.
  Dienstverlening aan consumenten:
  Het bedrijfsmatig verrichten van economische en maatschappelijk diensten aan consumenten.
 • d.
  Horeca:
  Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse.
 • e.
  Huurder:
  Een natuurlijk of rechtspersoon die een pand, of gedeelte daarvan huurt.
 • f.
  Onderneming:
  Elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
 • g.
  Ondernemer:
  Een persoon die zich ten doel stelt om een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.
 • h.
  Winkelgebied: Concentratiegebied of balansgebied van detailhandel en dienstverlening zoals is aangeven in bijlage 1.
 • i.
  Stimuleringsregeling: de stimuleringsregeling winkelgebieden Meerssen

HOOFDSTUK 2. STIMULERINGSREGELING

Artikel 2.1 Stimuleringsbijdrage

Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 3 kan een bijdrage in de te maken (verplaatsings)kosten worden verstrekt indien de onderneming:

 • a.
  Nog niet gevestigd is in Meerssen en zich wil vestigen in een winkelgebied in de gemeente Meerssen, met dien verstande dat de betreffende ondernemer gedurende 3 jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag als bedoeld in artikel 3, geen (andere) onderneming gevestigd heeft gehad in Meerssen;
 • b.
  Gevestigd is in Meerssen en wil verhuizen naar een winkelgebied in Meerssen;
 • c.
  Gevestigd is in Meerssen en een nieuwe vestiging wil openen in een winkelgebied in Meerssen.

Artikel 2.2 Bijdrage ten behoeve van verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten

1.

De bijdrage geldt als aan te wenden voor de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten van de onderneming;

2.

De bijdrage mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen;

3.

De bijdrage is € 2500,- per ondernemer.

Artikel 2.3 Plafond van het budget voor de bijdragen

1.

Een bijdrage kan alleen worden toegekend zolang het budget van deze regeling dit toelaat;

2.

Voor alle bijdragen gezamenlijk is een budgetplafond vastgesteld van € 20.000.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VOOR DE AANVRAAG, TOEKENNING, VASTSTELLING EN WEIGERING VAN DE BIJDRAGE

Artikel 3.1 Algemene toekenningsvoorwaarden bijdrage

Een bijdrage kan slechts worden toegekend indien:

 • 1.
  De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • 2.
  De onderneming zich rechtmatig kan vestigen op de locatie waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;
 • 3.
  De activiteiten van de onderneming vallen binnen de categorieën detailhandel, horeca of dienstverlening aan consumenten.
 • 4.
  De onderneming op begane grondniveau wordt gevestigd.
 • 5.
  De onderneming niet wordt uitgeoefend als een beroep of bedrijf aan huis.
 • 6.
  De onderneming zich daadwerkelijk op de aangevraagde nieuwe locatie heeft gevestigd.
 • 7.
  De aanvraag niet de overname of de uitbreiding van een bestaand bedrijf betreft.

Artikel 3.2 De aanvraag en de bescheiden

1.

De aanvraag voor een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling dient voorafgaand aan vestiging schriftelijk te worden ingediend bij het college middels het Aanvraagformulier Bijdrage Stimuleringsregeling winkelgebieden Meerssen 2021.

2.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

 • a.
  Een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;
 • b.
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager;
 • c.
  Een kopie van de huur- of koopovereenkomst van de nieuwe locatie;
3.

Indien een aanvraag naar oordeel van het college niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen.

4.

Indien de aanvrager een in lid 3 geboden gelegenheid ongebruikt voorbij laat gaan, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

5.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat ze volledig dienen te zijn.

Artikel 3.3 Toekenning bijdrage

1.

Het college beslist over het al dan niet toekennen van de bijdrage.

2.

Behoudens de situatie als omschreven in artikel 3.2.3, wordt de beslissing over de toekenning genomen binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag.

Artikel 3.4 Uitbetaling bijdrage

Uitbetaling van de bijdrage vindt plaats binnen vier weken na het toekenningsbesluit, maar niet eerder dan dat de onderneming zich daadwerkelijk op de aangevraagde locatie heeft gevestigd en de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verleend, daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Artikel 3.5 Weigeringsgronden

Een aanvraag om een bijdrage uit de stimuleringsregeling wordt geweigerd indien:

 • 1.
  Niet aan de criteria in artikel 3.1 wordt voldaan;
 • 2.
  Het subsidieplafond bereikt is;
 • 3.
  De onderneming reeds gevestigd is vóór het van kracht worden van deze verordening;
 • 4.
  De ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;
 • 5.
  De onderneming niet actief is binnen de activiteiten detailhandel, horeca en/of dienstverlening aan consumenten;
 • 6.
  De onderneming wordt uitgeoefend als een beroep of bedrijf aan huis;
 • 7.
  De ondernemer niet beschikt over de vereiste vergunningen en/of ontheffingen voor de activiteiten zoals beschreven in de aanvraag;
 • 8.
  Naar het oordeel van het college twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de onderneming of de kredietwaardigheid van de aanvrager;
 • 9.
  Het college eerder voor dezelfde onderneming en/of ondernemer subsidie op grond van deze regeling of haar voorganger heeft verstrekt;
 • 10.
  De aanvraag betrekking heeft op het vestigen van een onderneming waarvoor reeds van overheidswege op andere wijze subsidie is verstrekt.

Artikel 3.8 Intrekking, wijziging en terugvordering

1.

De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien blijkt dat de bijdrage niet is aangewend voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder teugbetaling van verleende bijdragen dient te geschieden.

2.

Indien de ondernemer de gestelde voorwaarden niet nakomt, kan de bijdrage worden ingetrokken of gewijzigd;

3.

De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de bijdrage niet is aangewend is voor het doel waarvoor deze is verstrekt;

4.

Indien de ondernemer, tevens de aanvrager, de economische activiteit waarvoor een bijdrage is aangevraagd en verleend, beëindigt binnen twee jaar na besluitdatum, kan het college de aan deze ondernemer/aanvrager verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 terugvorderen. De terugvordering bedraagt 50% van de bijdrage.

Artikel 3.10 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan wel tracht na te streven kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Evaluatie

Na afloop van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regels in de praktijk geëvalueerd. Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad een overzicht van ontvangen aanvragen en verleende bijdragen.

Artikel 12 Werkingsgebied en citeertitel

Deze verordening is van toepassing op de winkelgebieden in de gemeente Meerssen zoals deze zijn weergeven in de bijlage. De regeling kan worden aangehaald als de stimuleringsregeling winkelgebieden Meerssen 2021.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur

De regeling treedt in werking per 1 januari 2021. De regeling is geldig totdat het maximum van het beschikbare budget ad. € 20.000,- is bereikt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Meerssen d.d. 15 april 2021.
De voorzitter,
De griffier,

Bijlage 1 Overzicht van retailclusters gemeente Meerssen:

Retailcluster1: Winkelkerngebied Meerssen

Het Winkelkerngebied Meerssen bevat de volgende straten:

Beekstraat

Bunderstraat, het gedeelte tussen de Stationstraat en de Pastoor Nicolaas Creftenstraat

Gasthuisstraat

Stationstraat

Stationplein

Markt

Kruisstraat

Volderstraat

Kerkstraat

Steegstraat

Retailcluster 2: Bunde

Sint Rochusstraat

Sint Agnesplein

Sint Agnesstraat

Trichterstraat

Retailcluster 3: Geulle

Marktplein

Hulserstraat, het deel tussen Essendijk en Poortweg