Gemeente Meerssen | BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

Officiele publicatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde (onder meer artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

dat de Kuileneindestraat is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en derhalve aangewezen als een weg met een maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur zonegebied;

dat het duurzaam veilig profiel van een gebiedsontsluitingsweg idealiter uitgaat van fietsvoorzieningen, geen oversteek van fietsverkeer op het wegvlak, geen parkeren op de rijbaan en geen OV-halte op rijbaan;

dat voorts nieuwe richtlijnen zijn uitgevaardigd ten aanzien van fiets(suggestie)stroken waarbij een breedte van 1.80 meter als uitgangspunt is geduid;

dat in het GVVP “Meerssen op weg naar 2020” is opgenomen dat fietsers in de voorrang worden gezet op rotondes binnen de bebouwde kom;

dat dit voor de rotonde Op de Beukel via een apart verkeersbesluit is gereguleerd;

dat de gekozen herprofilering van de Kuileneindestraat voortvloeit uit het uitgangspunt van een duurzaam veilig wegprofiel, hetgeen ook als beleidsuitgangspunt is opgenomen in het vigerend GVVP;

dat de herprofilering leidt tot het opheffen van het tweerichtingen fietsverkeer op het fietspad aan de oostzijde en de fietsoversteek ter hoogte van het kruispunt Kuileneindestraat-Synagogeplantsoen;

dat hiervoor in de plaats komt de verkeerskundig gezien veiligere fietsoversteek op de rotonde Op de Beukel en een tweezijdig fietspad op de Kuileneindestraat;

dat bij geparkeerde voertuigen op de rijbaan van de Kuileneindestraat vanaf rotonde Op de Beukel tot Kookstraat de doorstroming voor fietsverkeer op de huidige fietssuggestiestroken en van het autoverkeer belemmerd wordt, waardoor onveilige/conflictsituaties kunnen optreden;

dat deze mogelijke conflictsituaties kunnen worden weggenomen door aan beide zijden van de Kuileneindestraat een parkeerverbod uit te vaardigen tussen rotonde Op de Beukel en Kookstraat;

dat om voornoemde reden ook nu al een parkeerverbod vigeert in de Kuileneindestraat in het deel van deze weg vanaf de kruising met de Kookstraat tot aan de kruising met de Volderstraat;

dat voor de 16 woningen Kuileneindestraat 27 t/m 43 (oneven) en 26 t/m 38) die niet de beschikking hebben over een parkeergelegenheid voor de privé-auto(‘s) 11 langsparkeerplaatsen beschikbaar zijn en een te realiseren parkeerkoffer voor 5 auto’s;

dat ter voorkoming van bezetting van deze parkeerplaatsen door anderen, deze parkeerplaatsen aangewezen kunnen worden voor vergunninghouders, zijnde de bewoners van de 16 vooraangehaalde woningen voorzover sprake is van het aan het woonadres gekoppelde bezit van een of meer auto’s;

dat tijdens een bijeenkomst op 5 oktober 2016 de aanwezige bewoners in ruime meerderheid te kennen hebben gegeven voldoende te hebben aan 1 parkeerplaats per woning;

dat gelet op het normatief tekort (ca. 8 parkeerplaatsen, uitgaande van ca 1,5 parkeerplaatsen/woning) aan voor de betreffende woningen beschikbare parkeerplaatsen t.o.v. het aantal woningen zonder eigen parkeergelegenheid, de mogelijkheid wordt aangeboden tot het krijgen van een parkeerontheffing (max. 1 per woonadres, ingeval sprake is van een aan een van de betreffende adressen geregistreerde tweede auto) voor de openbare parkeerplaats ’t Bergske;

dat de overige woningen ten noorden van het kruispunt Kuileneindestraat-Synagogeplantsoen op eigen terrein over tenminste twee parkeerplaatsen beschikken voor een auto en derhalve niet geschaad worden in hun belang a.g.v. het in te stellen tweezijdig parkeerverbod;

dat het voorgestane nieuwe profiel van de Kuileindestraat bovendien voorziet in 16 nieuwe openbare parkeerplaatsen tegenover de woningen Kuileneindestraat 59 t/m 79;

dat door de combinatie van voldoende eigen parkeerplaatsen, nieuw aan te leggen openbare parkeerplaatsen, het instellen van vergunningparkeren voor een aantal bewoners en het randvoorwaardelijk (geen eigen parkeergeelgenheid op eigen terrein en bezit van 2e privé auto) aanbieden van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een parkeerontheffing voor ‘t Bergske, op toereikende wijze tegemoet wordt gekomen aan de unaniem geuite grieven van vele bewoners van de Kuileneindestraat zonder eigen parkeergelegenheid betreffende het verloren gaan van parkeergelegenheid in de openbare ruime a.g.v. het tweezijdig parkeerverbod;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW vooroverleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie d.d. 2 december 2016 geadviseerd heeft ten aanzien van het ontwerp verkeersbesluit: dat het voorgenomen verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie is gelegd vanaf 14 december 2016 t/m 24 januari 2017;

dat gedurende de termijn van ter visie legging zienswijzen zijn ingebracht door:

 • 1.
  de heer F. Maenen, Synagogeplantsoen 1 (reg. nr. 286940);
 • 2.
  de heer K. Dullens, Kuileneindestraat 77 (reg. nr. 286070);
 • 3.
  de heer M. van Bommel, Kuileneindestraat 69 (reg. nr. 288061);
 • 4.
  de heer S. Boomsma, Kuileneindestraat 44 (reg. nr 288295);

Ad 1:

dat de zienswijze-indiener ad 1 zorgen uit omtrent de mogelijke verschuiving van langparkeerders naar de woonwijk Synagogeplantsoen/Gerbergaplantsoen;

dat het gemeentelijk parkeerregime in het parkeerzonegebied centrum Meerssen (betaald parkeren) niet uitsluit dat in de randgebieden langparkeren plaatsvindt;

dat het parkeerregime dit jaar onderworpen zal worden aan een evaluatie met een knelpuntenanalyse onder meer met betrekking tot het parkeren in randgebieden;

dat zienswijze-indiener dan de mogelijk heeft aan de hand van actuele ervaringen een inbreng te doen voor de knelpunten-inventarisatie;

dat het directe effect voor het voorgenomen verkeersbesluit, gelet op de beperkte aantallen parkeerplaatsen die door anderen dan bewoners/bezoekers van de Kuileneindestraat ingenomen worden, niet een zodanige omvang zal hebben dat de leefbaarheid of verkeersveiligheid in de onderhavige woongebieden zichtbaar/merkbaar achteruit zal gaan door een mogelijk verschuivingseffect van langparkeerders;

Ad 2:

dat de zienwijze-indiener ad 2 stelt dat op zijn perceel geen twee parkeerplaatsen zijn;

dat het betreffende perceel beschikt over een oprit van ca. 4,50 meter breedte en ca 6,00 meter diepte;

dat het perceel tevens beschikt over een garage;

dat bovendien in de openbare ruimte op redelijk korte afstand van zijn perceel een aantal nieuwe openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd;

dat de zienswijzer-indiener derhalve voldoende mogelijkheden heeft om twee auto’s op zijn eigen perceel te parkeren met zelfs een mogelijkheid om een auto in de openbare ruimte te parkeren;

dat de zienswijze-indiener derhalve vanwege het voorgenomen verkeersbesluit in zijn belang niet wordt geschaad, afgezien van het standpunt dat de gemeente als wegbeheerder redelijkerwijs gezien niet dient te voorzien in de parkeerbehoefte van eigenaren van grondgebonden woningen wanneer die als gevolg van zelf gekozen gebruiksopties van het eigen perceel over onvoldoende eigen parkeermogelijkheden beschikken;

dat de zienswijze-indiener ad 2 voorts een discrepantie duidt tussen het aantal openbare parkeerplaatsen in ontwerp-verkeersbesluit en het aantal op de bij het ontwerp behorende tekening;

dat dezerzijds de discrepantie ook is vastgesteld (tekening en tekstuele duiding van de openbare 8 parkeerplaatsen blijken niet te kloppen), hetgeen in het onderhavige besluit is gecorrigeerd;

Ad 3

dat de zienswijze-indiener ad 3 beargumenteert dat het voorgenomen verkeersbesluit tot een onveiligere verkeerssituatie zal leiden in vergelijking tot de situatie zoals die nu nog aan de orde is;

dat de zienswijze-indiener daarbij voorbij gaat aan hetgeen in de landelijke CROW richtlijnen als inrichtingsaanbevelingen is opgenomen ten aanzien van gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom;

dat de wegbeheerder indien mogelijk, zoveel mogelijk de richtlijnen in acht wenst te houden, hetgeen door de gemeenteraad ook als uitgangspunt is geformuleerd in het vigerend GVVP “Meerssen op weg naar 2020”;

dat de motieven om te komen tot een gewijzigd profiel reeds opgenomen waren in de overwegingen van het ontwerp-verkeersbesluit, waarbij gerefereerd is aan de duurzaam veilig richtlijnen die door het alom erkend instituut CROW zijn uitgevaardigd;

dat de door zienwijze-indiener ad 3 ingebrachte suggestie om de huidige verkeerssituatie onveranderd te laten (behoudens het verbreden van het tweezijdig fietspad) geen aansluiting met de aangehaalde CROW richtlijnen zou betekenen;

dat derhalve het door de zienswijzer-indiener ad 3 ingebrachte niet wordt overgenomen;

Ad 4:

dat de zienswijze-indiener ad 4 verzoekt om de inritconstructies te verbreden om het in- en uitrijden te vergemakkelijken;

dat dit verzoek nader bezien zal worden bij de uitwerking van het bestek;

dat de zienswijze-indiener van mening is dat ook eigenaren van grondgebonden woningen met parkeermogelijkheden op eigen terrein de beschikking moeten krijgen over een parkeervergunningkaart voor de 16 vergunningparkeerplaatsen;

dat wij de zienswijze-indiener op dit punt niet willen en kunnen volgen, omdat deze vergunningparkeerplaatsen enkel en alleen bestemd zijn voor bewoners zonder parkeerfaciliteiten op eigen terrein en zijn kenbaar gemaakt belang tot het verkrijgen van een parkeervergunningkaart niet gelijk gesteld kan worden met het belang dat bewoners van de genoemde woningen op dit punt hebben;

dat de zienswijze-indiener tenslotte opmerkt niet te kunnen vaststellen voor wie de openbare nieuwe aan te leggen 8 parkeerplaatsen bedoeld zijn;

dat deze parkeerplaatsen voor een ieder ter beschikking staan die aldaar een auto wenst te parkeren;

dat voor het overige terzake van dit ingebracht punt, verwezen wordt naar hetgeen bij de zienswijze-indiener ad 1 is gesteld m.b.t. de evaluatie van het parkeerbeleid;

dat er, in ogenschouw genomen hetgeen hiervoor is overwogen en weerlegd; geen redenen zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

 • I.
  de ingediende zienswijzen ontvankelijk edoch ongegrond te verklaren;
  • 1.
   een (te realiseren) fietsstrook aan te wijzen als fietspad aan de westzijde van de Kuileneindestraat vanaf de rotonde Op de Beukel tot aan de kruising met de Volderstraat met de aanduiding en belijning zoals beschreven in artikel 1 RVV;
  • 2.
   het bestaande vrijliggend deel van het fietspad aan de oostzijde van de Kuileneindestraat als eenrichtingsfietspad aan te wijzen door plaatsing van het bord G11 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan de zuidzijde en bord C2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de noordzijde;
  • 3.
   een (te realiseren) fietsstrook aan te wijzen als fietspad aan de oostzijde van de Kuileneindestraat vanaf de kruising met de Volderstraat tot aan het vrijliggend fietspad als bedoeld onder 2, met de aanduiding en belijning zoals beschreven in artikel 1 RVV;
  • 4.
   een parkeerverbod in te stellen en kenbaar te maken via het plaatsen van bord E01 (parkeerverbod, behoudens de daarvoor aangeduide parkeerplaatsen) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de Kuileneindestraat oostzijde vanaf het weggedeelte waar het vrijliggend fietspad begint tot aan de rotonde Op de Beukel;
  • 5.
   de 11 langsparkeerplaatsen aan de westzijde van de Kuileneindestraat ter hoogte van de panden nr. 26 t/m 46 aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders, waartoe bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990,wordt geplaatst.
  • 6.
   de 5 (te realiseren) parkeerplaatsen aan het Synagogeplantsoen( ten zuiden van het perceel met huisnummer 1), aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders, waartoe bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990,wordt geplaatst;

e.e.a. zoals nader aangeduid is op de bij dit besluit behorende bebordings- en belijningstekening.

Meerssen, 7 februari 2017.

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz

Relevante documenten en links