Gemeente Meerssen | Besluit gewijzigd mandaat bij afwezigheid van de gemeentesecretaris

Officiele publicatie

Besluit gewijzigd mandaat bij afwezigheid van de gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen;

gelet op de artikel 160 lid 1 sub e en 171 lid 1 en 2 van de Gemeentewet juncto afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

vast te stellen het: Besluit gewijzigd mandaat bij afwezigheid van de gemeentesecretaris

Artikel 1 mandaat dagelijkse uitvoerende taken

Vervanging bij afwezigheid van de gemeentesecretaris: ten aanzien van de dagelijkse uitvoerende taken (inclusief ondertekeningbevoegdheden)

Afdelingshoofden, Interim afdelingshoofden

Bij de plaatsvervanging wordt onder andere rekening gehouden met senioriteit, dossierkennis c.q. aan- of afwezigheid van de aangewezen plaatsvervangers

Artikel 2 mandaat taken tijdens collegevergaderingen

Vervanging bij afwezigheid van de gemeentesecretaris: ten aanzien van de taken tijdens de collegevergaderingen

Bestuursadviseur, Afdelingshoofden, Interim afdelingshoofden

Bij de plaatsvervanging wordt onder andere rekening gehouden met senioriteit, dossierkennis c.q. aan- of afwezigheid van de aangewezen plaatsvervangers

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2017 en vervangt de onderdelen 6 en 7 van het mandaatbesluit Gemeente Meerssen 2017 (mandaat bij afwezigheid van de gemeentesecretaris).

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gewijzigd mandaat bij afwezigheid van de gemeentesecretaris

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 juli 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clemonts-Aretz