Gemeente Meerssen | Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018

Officiele publicatie

Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018

Nummer: 2018/8488

DE DIRECTEUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Overwegende

 • -
  dat artikel 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaald dat alleen ambtenaren bij besluit kunnen worden aangewezen als toezichthouder door burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten, voor de in artikel 5.1 van deze wet genoemde wetten en de Algemene Plaatselijke Verordeningen;
 • -
  dat door op basis van de vigerende mandaatbesluiten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en het college van gedeputeerde staten van Limburg, waarbij deze bestuursorganen, ieder voor zover het de uitoefening van hun bevoegdheid betreft, aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg mandaat hebben verleend voor het aanwijzen van toezichthouders namens hen;
 • -
  artikel 1:2, eerste lid, onder f van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) het mogelijk maakt om toezichthouders die aangesteld moeten zijn als ambtenaar om hun toezichthoudende taken te mogen uitoefenen, onbezoldigd aan te stellen zonder dat de CAR-UWO op hen van toepassing wordt;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter aan de directeur RUD Zuid-Limburg 2016;

 

BESLUIT

 

 • I.
  Tot het onbezoldigd aanstellen als ambtenaar van de onderstaande persoon, welke thans op basis van overeenkomst  werkzaam is bij de RUD Zuid-Limburg en belast is met toezichthoudende taken:
  - De heer E.M.P. Huveners.
 • II.
  De aanwijzing geldt tot aan het einde van de duur van de overeenkomst op basis van welke de persoon werkzaam is bij de RUD Zuid-Limburg. 
 • III.
  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling,  en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2018.   
  Maastricht, 1 februari 2018
    
  Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg
  namens dezen,
    
  mevr. mr. L.M. Kobes
  Directeur RUD Zuid-Limburg